ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง กำหนดกิจการอื่นที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ให้เป็นธุรกิจหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 2)

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้
 
 
ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของข้อ 2 แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดกิจการอื่นที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ให้เป็นธุรกิจหลักทรัพย์ ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540
       "เพื่อประโยชน์ในการกำหนดมาตรฐานทั่วไปของความผูกพันระหว่างคู่สัญญาให้สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์ของการประกอบกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ตามที่กำหนดในวรรคหนึ่ง หมายความถึง สัญญาที่บุคคลฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้ให้ยืมโอนหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้ยืมและผู้ยืมตกลงว่าจะโอนหลักทรัพย์ที่ออกโดยนิติบุคคลเดียวกันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมเดียวกันประเภท รุ่น และชนิดเดียวกัน ในจำนวนที่เทียบเท่ากันคืนให้แก่ผู้ให้ยืม"
 
 
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2540
 
(นายทนง พิทยะ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง