ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง กำหนดกิจการอื่นที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ให้เป็นธุรกิจหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 3)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2551 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้
 
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ 2 แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดกิจการอื่นที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ให้เป็นธุรกิจหลักทรัพย์ ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
การประกอบกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง ไม่ให้หมายความรวมถึง
(1) การเข้าเป็นคู่สัญญากับผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือสำนักหักบัญชี ทั้งนี้ เฉพาะกรณีการเข้าเป็นคู่สัญญาที่กระทำเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือในฐานะตัวแทนของบุคคลอื่นที่ไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย
(2) การให้บริการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หรือสำนักหักบัญชีแก่สมาชิกของตน ทั้งนี้ เมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หรือสำนักหักบัญชีได้ปฏิบัติตามประกาศเกี่ยวกับการประกอบกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ที่ใช้บังคับกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทดังกล่าว”     
 
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
 
 
 
ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2553

(นายกรณ์ จาติกวณิช)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง