ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง กำหนดกิจการอื่นที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ให้เป็นธุรกิจหลักทรัพย์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้
 
 
ข้อ 1 ให้การประกอบกิจการประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์เป็นธุรกิจหลักทรัพย์ตาม (7) ของบทนิยามคำว่า "ธุรกิจหลักทรัพย์" ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
 
 
ข้อ 2 การประกอบกิจการประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ตามข้อ 1 หมายความว่า การประกอบกิจการที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการให้กู้ยืมเงินเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์
 
 
ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
 
 
ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2535
 
(สุรเกียรติ์ เสถียรไทย)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง