​กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2532)
ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
พ.ศ.2530
 
 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1 บัตรประจำตัวนายทะเบียนซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั้ง ให้เป็นไปตามแบบที่ 1ท้ายกฎกระทรวงนี้

ข้อ 2 บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั้ง ให้เป็นไปตามแบบที่ 2 ท้ายกฎกระทรวงนี้

ข้อ 3 บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยแต่งตั้ง ให้เป็นไปตามแบบที่ 3 ท้ายกฎกระทรวงนี้

ข้อ 4 รูปถ่ายที่ติดบัตรประจำตัวให้เป็นรูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร

ข้อ 5 ให้ปลัดกระทรวงการคลังเป็นผู้ออกบัตรประจำตัวนายทะเบียน และบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้แต่งตั้ง

ข้อ 6 ให้ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ออกบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้แต่งตั้ง


ให้ไว้ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2532

  (ประมวล สภาวสุ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 บัญญัติให้บัตรประจำตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นไปตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้