​กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2538)
ออกตามความในพระราชบัญญัติกอ​งทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพ.ศ. 2530 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้


ข้อ 1 ให้เพิ่มบทนิยามคำว่า "บริษัทหลักทรัพย์" ในข้อ 1 แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2532)ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530

"บริษัทหลักทรัพย์" หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์"


ข้อ ให้ยกเลิกความในข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2538)ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"ข้อ 2 ผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต้องเป็นบริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ ธนาคารหรือบริษัทประกันชีวิต"


ให้ใช้ ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2538

 

สุรเกียรติ์ เสถียรไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ เพื่อส่งเสริมให้มีผู้จัดการ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้กว้างขวางขึ้น จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 ​