กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2539)
ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
​​พ.ศ. 2530
 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพ.ศ. 2530 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 3 ทวิ และข้อ 3 ตรี แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530


" ข้อ 3 ทวิ เงินทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างที่มีลักษณะตามข้อ 3 แต่ยังมิได้รับการจดทะเบียนหากประสงค์จะขอรับการจดทะเบียนเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพ.ศ. 2530 ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนกองทุนพร้อมทั้งยื่นคำขอนำเงินทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างเข้ากองทุนต่อนายทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2539 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2540 ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กำหนดในข้อ 3


" ข้อ 3 ตรี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพใดที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 แต่ยังมิได้ยื่นคำขอนำเงินทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างที่มีลักษณะตามข้อ 3เข้ากองทุนหากประสงค์จะนำเงินดังกล่าวเข้ากองทุนให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม2539 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2540 โดยจะต้องนำเงินทั้งหมดเข้ากองทุนในครั้งเดียว"


ให้ไว้ ณ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2539

 

บดี จุณณานนท์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันยังมีเงินทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างที่นายจ้างได้จัดสรรหรือสำรองไว้และหรือที่ลูกจ้างได้สะสมไว้แยกต่างหากจากเงินอื่น ๆ ที่ยังมิได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอีกเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการจดทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มมากขึ้น จึงสมควรกำหนดระยะเวลาให้สามารถนำเงินทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างที่มีลักษณะตามข้อ 3 แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพ.ศ. 2530 มาจดทะเบียนเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ รวมทั้งสมควรกำหนดระยะเวลาให้สามารถนำเงินทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างที่มีลักษณะตามข้อ 3 ดังกล่าวมาเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วทั้งนี้ เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามประมวลรัษฎากรได้ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

​​