​กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2543)
ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
พ.ศ. 2530​
 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 มาตรา 14 และมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพ.ศ. 2530 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้


ข้อ 1 ให้ยกเลิกข้อ 9 ข้อ 10 และข้อ 11 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530


ข้อ 2 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2543 เป็นต้นไป


ให้ไว้ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2543

 

ธารินทร์ นิมมานเหมินท์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยกำหนดให้การจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต้องอยู่ภายใต้บังคับของบทบัญญัติว่าด้วยการจัดการกองทุนส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และยกเลิกบทบัญญัติว่าด้วยการจัดทำบัญชีแสดงฐานะการเงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ดังนั้น เพื่อให้เป็นการสอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกล่าวสมควรยกเลิกการให้ผู้จัดการกองทุนยื่นรายงานแสดงการจัดการกองทุนและรายงานแสดงฐานะการเงินของกองทุน จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 ​

​​