​กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๑๐ (พ.​ศ. ๒๕๔๗)
ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐
 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้


ข้อ 1 ให้ยกเลิกข้อ 4 และข้อ 5 แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

ข้อ 4 คำขอจดทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต้องมีรายการและเอกสารตามที่นายทะเบียนกำหนดโดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยรายการและเอกสารดังต่อไปนี้

(1) วัน เดือน ปี ที่ยื่นคำขอ
(2) จำนวนและข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับลูกจ้างและนายจ้างที่ตกลงกันจัดตั้งกองทุนและรายละเอียดเกี่ยวกับเงินกองทุนเริ่มแรก
(3) ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี
(4) ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้จัดการกองทุนและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างกองทุนกับผู้จัดการกองทุน
(5) ข้อบังคับของกองทุน

ข้อ 5 การยื่นคำขอจดทะเบียนกองทุนตามกฎกระทรวงนี้ ให้ยื่น ณ สำนักงานของนายทะเบียน"


ข้อ 2 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2543 เป็นต้นไป


ให้ไว้ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2543

 

ธารินทร์ นิมมานเหมินท์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยกำหนดให้การจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต้องอยู่ภายใต้บังคับของบทบัญญัติว่าด้วยการจัดการกองทุนส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งทำให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพใหม่ รวมทั้งได้มีการปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนให้สามารถกำกับดูแลการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้มากยิ่งขึ้น ดังนั้น เพื่อให้เป็นการสอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกล่าวสมควรกำหนดให้นายทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นผู้กำหนดรายการในคำขอจดทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และกำหนดให้ยื่นคำขอดังกล่าว ณ สำนักงานของนายทะเบียนจึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้