กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2532)
ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
พ.ศ. 2530​​