กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2532)
ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
พ.ศ. 2530​​


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา และมาตรา แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพ.ศ. 2530 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ การยื่นคำขอจดทะเบียนกองทุนที่ได้จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ให้คณะกรรมการกองทุนยื่นคำขอพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดในข้อ ต่อนายทะเบียน

 

ข้อ เงินทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างที่ได้จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 162 (พ.ศ. 2526)ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ก่อนวันที่พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ใช้บังคับ ถ้าประสงค์จะให้เป็นกองทุนตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพ.ศ.2530 ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนกองทุนพร้อมทั้งยื่นคำขอนำเงินทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวเข้ากองทุนกับเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดในข้อ 4 ต่อนายทะเบียนภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับและจะต้องจ่ายสมทบเข้ากองทุนทั้งหมดในครั้งเดียว

 

ข้อ เงินทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างที่นายจ้างได้จัดสรรหรือสำรองไว้หรือที่ลูกจ้างได้สะสมไว้แยกต่างหากจากเงินอื่น ๆ เพื่อใช้จ่ายในกรณีที่ลูกจ้างออกจากงาน ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ใช้บังคับ ถ้าประสงค์จะให้เป็นกองทุนตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนกองทุน พร้อมทั้งยื่นคำขอนำเงินทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างดังกล่าวเข้ากองทุน โดยมีรายการและเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดในข้อ และตามที่นายทะเบียนประกาศกำหนดต่อนายทะเบียนภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2548 ทั้งนี้ ให้นำเงินเข้ากองทุนทั้งหมดในครั้งเดียวหรือภายในสิบครั้งตามรอบระยะเวลาบัญชี โดยแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีต้องนำเงินเข้ากองทุนอย่างน้อยเท่ากับจำนวนเงินทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างทั้งหมดหารด้วยจำนวนปี
[ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ลงวันที่ ธันวาคม2547]

 

    - ข้อ ทวิ เงินทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างที่มีลักษณะตามข้อ แต่ยังมิได้รับการจดทะเบียน
หากประสงค์จะขอรับการจดทะเบียนเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนกองทุนพร้อมทั้งยื่นคำขอนำเงินทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างเข้ากองทุนต่อนายทะเบียน ตั้งแต่วันที่ ตุลาคม 2539 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2540 ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อ 3
[ถูกเพิ่มโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ลงวันที่ 12 กันยายน 2539]

 

    - ข้อ ตรีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพใดที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 แต่ยังมิได้ยื่นคำขอนำเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างเข้ากองทุน หรือได้ยื่นคำขอนำเงินทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างเข้ากองทุนไว้แล้ว แต่ยังมิได้นำเงินทั้งหมดเข้ากองทุน หากประสงค์จะนำเงินดังกล่าวเข้ากองทุน ให้ยื่นคำขอโดยมีรายการและเอกสารหลักฐานตามที่นายทะเบียนประกาศกำหนดต่อนายทะเบียนภายในวันที่ 30 ธันวาคม2548 ทั้งนี้ ให้นำเงินเข้ากองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อ 3
[ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ลงวันที่ ธันวาคม2547]

 

ข้อ คำขอจดทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต้องมีรายการและเอกสารหลักฐานตามที่ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกำหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมาย แต่อย่างน้อยต้องประกอบด้วยรายการและเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(1) วัน เดือน ปี ที่ยื่นคำขอ
(2) จำนวนและข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับลูกจ้างและนายจ้างที่ตกลงกันจัดตั้งกองทุนและรายละเอียดเกี่ยวกับเงินกองทุนเริ่มแรก
(3) ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี
(4) ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้จัดการกองทุน และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างกองทุนกับผู้จัดการกองทุน
(5) ข้อบังคับของกองทุน

 

ข้อ การยื่นคำขอจดทะเบียนกองทุนตามกฎกระทรวงนี้ ให้ยื่น ณ สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลัง

 

ให้ไว้ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2532

(ประมวล สภาวสุ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง


หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา แห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 บัญญัติให้การยื่นคำขอจดทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อนายทะเบียนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้