กฎกระทรวง

ว่าด้วยการอนุญาตประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๕


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๙๐ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ ๑ ผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ต้องมี คุณสมบัติดังต่อไปนี้

 

(๑) ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจควบคุมเป็นผู้ค้าหลักทรัพย์ ทั้งนี้ตามสัดส่วนหรือตามลักษณะที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 
(๒) มีผู้บริหารที่มีความซื่อสัตย์สุจริต โดยพิจารณาจากประวัติการทำงาน รวมทั้งมีความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบ​กิจการ
(๓) มีมาตรการในการควบคุมและบริหารความเสี่ยงในการประกอบกิจการ
(๔) มีมาตรการควบคุมภายในของการประกอบกิจการที่มีประสิทธิภาพ
(๕) มีระบบงานที่มีความพร้อมในการให้บริการ

 

ข้อ ๒ ผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ ให้ยื่นคำขอรับความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาและตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกำหนด

 

ข้อ ๓ ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาเห็นว่าบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัดที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่แสดงได้ว่าจะมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. เสนอแนะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดดังกล่าวภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้รับคำขอและเอกสารหลักฐานครบถ้วนให้รัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดตั้งบริษัทตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต.

 

ข้อ ๔ เมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบตามข้อ ๓ แล้ว ให้ผู้ได้รับความเห็นชอบดำเนินการจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดขึ้นใหม่เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ตามที่ได้รับความเห็นชอบ และให้บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นใหม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ ตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดในกรณีที่ผู้ได้รับความเห็นชอบมิได้จัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดขึ้นใหม่ หรือมิได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง ให้การได้รับความเห็นชอบเป็นอันสิ้นสุดลง

 

ข้อ ๕ ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้พิจารณาเห็นว่าบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นใหม่มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. เสนอแนะรัฐมนตรีเพื่อออกใบอนุญาตภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้รับคำขอและเอกสารหลักฐานครบถ้วน และให้รัฐมนตรีพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต.ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

 

ข้อ ๖ ในการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ให้กำหนดเงื่อนไขไว้ด้วยว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ตลอดเวลาที่ได้รับใบอนุญาตและต้องดำเนินงานตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการก.ล.ต. ประกาศกำหนด


ข้อ ๗ ให้กำหนดค่าธรรมเนียมตามอัตรา ดังนี้
(๑) คำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์
คำขอละ ๑๐,๐๐๐ บาท
(๒) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
การเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในวันที่ได้รับใบอนุญาต

 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕

 

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง