กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2535)
ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535​ 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 และมาตรา 265 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1 บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่แนบท้ายกฎกระทรวงนี้

ข้อ 2 รูปถ่ายที่ติดบัตรประจำตัวให้เป็นรูปถ่ายตัวหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 2.5 x 3 เซนติเมตร

 

ข้อ 3 ให้เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ออก บัตรประจำตัว
พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้ง

 

ให้ไว้ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 


 

 

แบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ท้ายกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535)
ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

 
Description: https://www.sec.or.th/Content_Images/minreg1.gif 

 


 


หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา 265 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บัญญัติว่าในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจำตัวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องและบัตรประจำตัวพนักงาน เจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้