กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2539)
ออกตามความใน​พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 

 
 
 

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา และมาตรา 90 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
 
ข้อ 1 การขอรับความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือ บริษัทมหาชนจำกัดเพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ และการขอ รับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้บริษัทดังกล่าวประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อ ธุรกิจหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้

 

 
 
 

ข้อ 2 ให้บริษัทหลักทรัพย์หรือองค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะจัดตั้ง บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจ หลักทรัพย์ ยื่นคำขอรับความเห็นชอบการจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์ประเภทดังกล่าวต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยยื่นต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านสำนักงานตามแบบพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะได้กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 

 

 
 

ข้อ 3 ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. เสนอแนะต่อรัฐมนตรีในการให้ความเห็นชอบการจัดตั้ง บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำขอพร้อมทั้งเอกสาร หลักฐานถูกต้องครบถ้วน และให้รัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัท มหาชนจำกัดดังกล่าวภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต.

 
 
 

ข้อ 4 เมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบตามข้อ แล้ว ให้ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบดำเนินการ จัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อ ธุรกิจหลักทรัพย์ โดยต้องมีโครงสร้างของผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวตามที่คณะ กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และเมื่อได้จัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดขึ้นแล้ว ให้บริษัท จำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่ได้จัดตั้งขึ้นนั้นยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท การให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยยื่นผ่านสำนักงานภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีตามแบบพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะได้กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 
 
 

ในกรณีที่ผู้ได้รับความเห็นชอบมิได้จัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัท จำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นมิได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท ดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง ให้การได้รับความเห็นชอบเป็นอันสิ้นสุดลง

 


 
 

ข้อ 5 เมี่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับคำขอรับใบอนุญาตตามข้อ พร้อมทั้งเอกสาร หลักฐานถูกต้องครบถ้วน ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. เสนอแนะต่อรัฐมจตรีเพื่อออกใบอนุญาตประกอบ ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน และให้รัฐมนตรีพิจารณาออกใบอนุญาตภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต.

 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ให้เป็นไป ตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้

 


 

ข้อ 6 บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้ ต้อง ดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และต้องดำรง โครงสร้างของผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นตามที่ได้รับความเห็นชอบไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่ ได้รับใบอนุญาต เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันเป็นประการอื่น

 


 
 

 

ข้อ 7 ให้กำหนดค่าธรรมเนียมตามอัตรา ดังนี้
(1) คำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ คำขอละ 500 บาท
(2) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ ปีละ 500,000 บาท

 

 

 

 
 
 

ให้ไว้ ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2539

 

(นายบดี จุณณานนท์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
 


 
 
 

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากได้มีการกำหนดให้ การประกอบกิจการเกี่ยวกับการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์เป็นธุรกิจหลักทรัพย์ตามมาตรา แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนให้ธุรกิจ หลักทรัพย์สามารถดำเนินธุรกิจได้คล่องตัวและมีศักยภาพยิ่งขึ้นอันจะเป็นการส่งเสริมการ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และการพัฒนาตลาดทุนของประเทศ และโดยที่มาตรา 90 วรรคสี่แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ.2535กำหนดให้มีการขอรับ ใบอนุญาตการขอความเห็นชอบการออกใบอนุญาตและการให้ความเห็นชอบในการจัดตั้ง บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ตลอดจนเสียค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออก กฎกระทรวงนี้​