กระทรวง
​ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๔๕)
ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

 
 
 

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๙๐ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

 

 

 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๙)ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"ข้อ ๑ บริษัทหลักทรัพย์ใดที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทหนึ่งประเภทใด คือ (๑) การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (๒) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์หรือ (๓) การค้าหลักทรัพย์แต่ยังไม่ครบทั้งสามประเภท อาจขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจเพิ่มขึ้นให้ครบหรือเพิ่มขึ้นบางประเภทได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้"

 

 

 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกวรรคสามของข้อ ๕ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๔๑)
ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

 

 
 
 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก (๕) ของข้อ ๖ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๙)ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

 


 
 
 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕

 
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง