กฎกระทรวง​​
ฉบับที่ ๑๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕)
ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๙๐ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติ บางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้


ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๘ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน "ข้อ ๘ ในการขอรับความเห็นชอบโครงการตามข้อ ๒ และการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามข้อ ๓ ให้เสียค่าธรรมเนียมคำขอละ ๕๐๐ บาทใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่รัฐมนตรีออกให้ตามข้อ ๕ วรรคสองให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม"


ข้อ ๒ ให้บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นใหม่โดยบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ขอแยกการประกอบธุรกิจและได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ รับผิดชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ดังกล่าวค้างชำระอยู่ให้แล้วเสร็จในวันที่ได้รับใบอนุญาตเว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเห็นสมควรผ่อนผันระยะเวลาชำระเงินดังกล่าวเป็นประการอื่น


ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕

 

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง