กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๔๕)
ออกตามความในพระ​ราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕


 
 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๙๐ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

 
 
 

 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๐)ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน"ข้อ ๖ ให้กำหนดค่าธรรมเนียมตามอัตรา ดังนี้

 

(๑) คำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์คำขอละ ๑๐,๐๐๐ บาท
(๒) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ๑๐,๐๐๐ บาทให้ผู้ได้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในวันที่ได้รับใบอนุญาต"
 

 

 
 

ข้อ ๒ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ซึ่งได้ชำระค่าธรรมเนียมสำหรับใบอนุญาตดังกล่าวของปีที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับแล้ว ยังคงประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามที่ได้รับอนุญาตต่อไปได้และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีอีกต่อไปนับแต่ปีถัดจากปีที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ

 


 
 
 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕

 
 
 
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง