ฉบับที่​ ​เรื่อง
2​ สถาบันการเงินที่สามารถประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ยกเลิก)
​3 การแยกการประกอบธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ออกจากกัน
- แบบ 90-2
- แบบ 90-3
​4 การขอรับความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการจัดการกองทุนรวม (ยกเลิก)
​5 การยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ยกเลิก)
​6 ​การยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ยกเลิก)
​7 ​การขอรับความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (ยกเลิก)
​9 การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (ยกเลิก)
​12 ​......................... (แก้ไขกฎกระทรวง ฉ.3)
​13 ​......................... (แก้ไขกฎกระทรวง ฉ.5) (ยกเลิก)
​14 ​......................... (แก้ไขกฎกระทรวง ฉ.6) (ยกเลิก)
​15 ​......................... (แก้ไขกฎกระทรวง ฉ.6) (ยกเลิก)
​16 ......................... (แก้ไขกฎกระทรวง ฉ.2) (ยกเลิก)
​17 ​......................... (แก้ไขกฎกระทรวง ฉ.5) (ยกเลิก)
​18 ​......................... (แก้ไขกฎกระทรวง ฉ.2) (ยกเลิก)
​19 ​​......................... (แก้ไขกฎกระทรวง ฉ.3)
​20 ......................... (แก้ไขกฎกระทรวง ฉ.7) (ยกเลิก)
​21 ​......................... (แก้ไขกฎกระทรวง ฉ.9) (ยกเลิก)
​23 ......................... (แก้ไขกฎกระทรวง ฉ.15) (ยกเลิก)
การอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม พ.ศ. 2545 (ยกเลิก)
​การอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 2) (ยกเลิก)
การอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน พ.ศ. 2545 (ยกเลิก)
การอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ พ.ศ. 2545 (ยกเลิก)
​การอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการเงินร่วมลงทุน พ.ศ. 2545 (ยกเลิก)
การอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้า หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน พ.ศ. 2547 (ยกเลิก)