Skip Ribbon Commands
Skip to main content
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

SEC Help Center
SEC Help Center
คุณอยู่ที่ : หน้าแรก > SEC Help Center > อนุญาโตตุลาการ
SEC Help Center
รู้จัก SEC Help Center
เรื่องร้องเรียนที่ SEC Help Center สามารถช่วยท่านได้
แนวทางในการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน
ตัวอย่างเอกสารประกอบการร้องเรียน
เรื่องร้องเรียนที่หน่วยงานอื่นอาจช่วยท่านได้
การให้เบาะแส
บริการข้อมูล
ช่องทางการร้องเรียน / สอบถามข้อมูล
อนุญาโตตุลาการ
แบบฟอร์มการร้องเรียน
ร้องเรียนบุคลากร ก.ล.ต.
อนุญาโตตุลาการ
กระบวนการอนุญาโตตุลาการ คือ การระงับข้อพิพาทโดยไม่ได้ให้ศาลเป็นผู้ตัดสิน แต่คู่กรณีจะเป็นผู้เลือกผู้ตัดสิน (อนุญาโตตุลาการ) มาชี้ขาดข้อพิพาท และคู่กรณีตกลงที่จะปฏิบัติตามคำชี้ขาดนั้น
 
เนื่องจากกระบวนการอนุญาโตตุลาการไม่มีขั้นตอนที่ยุ่งยาก ประกอบกับคู่กรณีสามารถเลือกบุคคลที่จะทำหน้าที่เป็นอนุญาโตตุลาการจากผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่พิพาท ซึ่งส่งผลให้การระงับข้อพิพาทดำเนินไปด้วยความรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย  สำนักงาน ก.ล.ต. จึงจัดให้มีกระบวนการอนุญาโตตุลาการดังกล่าวเพื่อเป็นทางเลือกในการระงับข้อพิพาทระหว่าง ผู้ลงทุน กับ ผู้ประกอบธุรกิจ  โดยสำนักงาน ก.ล.ต. ได้จัดโครงการมอบตราสัญลักษณ์ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจที่สมัครใจระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการกับผู้ลงทุน รายชื่อบริษัทที่เข้าร่วมโครงการมอบตราสัญลักษณ์อนุญาโตตุลาการ
 
ขั้นตอนการดำเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการของสำนักงาน
 
(คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่พร้อมรายละเอียด)
 
 (*ขั้นตอนบนเว็บไซต์จัดทำขึ้นเพื่อแสดงเนื้อหาโดยสรุป สามารถศึกษารายละเอียดได้จาก ประกาศว่าด้วยกระบวนการอนุญาโตตุลาการของสำนักงาน)
 
รายชื่ออนุญาโตตุลาการ
 
แบบฟอร์มที่ใช้ในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
 
แบบ​ ​ชื่อแบบ
อญ. 1 ​แบบคำร้องเสนอข้อพิพาท
​อญ. 2 หนังสือแต่งตั้งตัวแทนเพื่อดำเนินกระบวนการพิจารณา
​อญ. 3 คำคัดค้านข้อพิพาท
​อญ. 4 สัญญาประนีประนอมยอมความ
​อญ. 5 หนังสือแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ
​อญ. 5-1 หนังสือแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ (3 คน)
​อญ. 6 หนังสือคัดค้านการตั้งอนุญาโตตุลาการ
อญ. 7 คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
 
 
ถาม – ตอบ
 
ใครเป็นคู่กรณีได้บ้าง?
     1. ผู้ถูกร้อง : ผู้ประกอบธุรกิจ
          1.1 บริษัทหลักทรัพย์
          1.2 ตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศ
          1.3 ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
          1.4 ผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล
          1.5 ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
     2. ผู้ร้อง
: ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำของผู้ถูกร้อง
 
ข้อพิพาทที่จะเข้าสู่กระบวนการ ต้องมีลักษณะอย่างไรบ้าง?
     ข้อพิพาทเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายว่าด้วยกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพ
          1. ผู้ร้องแต่ละรายเรียกค่าเสียหายไม่เกิน 5 ล้านบาท
          2.
ผู้ร้องมีหลักฐานเป็นหนังสือว่าผู้ถูกร้องตกลงเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ
          3.
ผู้ร้องได้ยื่นข้อร้องเรียนไปที่ผู้ถูกร้อง แล้วปรากฏกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
               3.1 ผู้ถูกร้องไม่ติดต่อกลับภายใน 15 วัน
               3.2 ผู้ถูกร้องไม่แก้ไขข้อร้องเรียนให้เสร็จภายใน 45 วัน
               3.3 ผู้ร้องไม่พอใจการแก้ไข และได้สงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ
          4. เสนอข้อพิพาทภายใน 6 เดือนนับแต่เวลาในข้อ 3.1 หรือข้อ 3.2 หรือข้อ 3.3 ผ่านพ้นไป
          5. ข้อพิพาทเกิดขึ้นไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันเกิดเหตุ
     ข้อพิพาทเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
          1. ผู้ร้องแต่ละรายเรียกค่าเสียหายไม่เกินห้าล้านบาท
 
ค่าใช้จ่ายในกระบวนการเป็นเท่าไร?
     1. ค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการ : ร้อยละ 2 ของค่าเสียหายที่เรียกร้อง (แต่มีขั้นต่ำที่ 1 หมื่นบาท) (อนุญาโตตุลาการกำหนดผู้จ่าย)
     2. ค่าตอบแทนอนุญาโตตุลาการ : 1 หมื่นบาท (คู่กรณีจ่ายคนละครึ่ง)
     3. ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้น : คู่กรณีจ่ายคนละครึ่ง (สำนักงานอาจรับภาระของผู้ร้องตามที่เห็นสมควร)
 
ผลของคำชี้ขาดผูกพันคู่กรณีอย่างไร?
     คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการมีผลผูกพันคู่กรณีให้ต้องปฏิบัติตาม หากฝ่ายที่แพ้ไม่ปฏิบัติตาม
ฝ่ายที่ชนะสามารถร้องขอต่อศาลที่มีเขตอำนาจให้บังคับตามคำชี้ขาดนั้นได้

นอกจากการระงับข้อพิพาทด้วยกระบวนการอนุญาโตตุลาการของสำนักงานแล้ว ยังมีการระงับข้อพิพาททางเลือกอื่นอีกไหม?
ปรับปรุงล่าสุด 23 มิถุนายน 2560
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ http://www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map