Skip Ribbon Commands
Skip to main content
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

SEC Help Center
SEC Help Center
คุณอยู่ที่ : หน้าแรก > SEC Help Center > เรื่องร้องเรียนที่ SEC Help Center สามารถช่วยท่านได้
SEC Help Center
รู้จัก SEC Help Center
เรื่องร้องเรียนที่ SEC Help Center สามารถช่วยท่านได้
แนวทางในการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน
ตัวอย่างเอกสารประกอบการร้องเรียน
เรื่องร้องเรียนที่หน่วยงานอื่นอาจช่วยท่านได้
การให้เบาะแส
บริการข้อมูล
ช่องทางการร้องเรียน / สอบถามข้อมูล
อนุญาโตตุลาการ
แบบฟอร์มการร้องเรียน
ร้องเรียนบุคลากร ก.ล.ต.
เรื่องร้องเรียนที่ SEC Help Center สามารถช่วยท่านได้

 

​SEC Help Center รับเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส และให้คำปรึกษาได้เฉพาะเรื่องที่อยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กำหนดไว้ ซึ่งได้แก่การฝ่าฝืนกฎหมายหลักทรัพย์ของผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน รวมถึงบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ / ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น บริษัทหลักทรัพย์ / โบรกเกอร์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. อาทิ ผู้แนะนำการลงทุน เจ้าหน้าที่การตลาด / มาร์เก็ตติ้ง1 และบริษัทจดทะเบียน2
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 กรณีที่ท่านเป็นลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน ที่เข้าร่วมโครงการตราสัญญลักษณ์อนุญาโตตุลาการของ ก.ล.ต. ท่านอาจจะขอให้ระงับข้อพิพาทผ่านวิธีอนุญาโตตุลาการได้ 
2 บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 
ตัวอย่างเรื่องที่สามารถดำเนินการให้ท่านได้
 
บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ / ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า / บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. อาทิ
- ระบบงานที่ไม่ได้มาตรฐานของบริษัท ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไม่บริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน การเปิดเผยข้อมูลไม่ถูกต้อง
- หุ้นในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์สูญหาย ได้รับคำแนะนำที่ไม่เหมาะสมหรือให้สาระสำคัญไม่ครบถ้วนจากผู้แนะนำการลงทุน / ผู้ขายหน่วยลงทุน / เจ้าหน้าที่การตลาดเป็นเหตุให้เสียหาย
- การถูกชักชวนหรือหลอกลวงให้ลงทุนในบริษัทที่ไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ เช่น บริษัทหลักทรัพย์เถื่อน บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุนเถื่อน และบริษัทที่ปรึกษาลงทุนเถื่อน หรือบริษัทที่ไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น ทองคำ น้ำมัน อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
- ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้จาก License Check
- สำหรับรายชื่อบริษัท / เว็บไซต์ / บุคคลที่อาจเข้าข่ายประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ท่านสามารถตรวจสอบได้จาก Investor Alert
บริษัทจดทะเบียน
- บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลไม่ถูกต้อง / ไม่ครบถ้วนในงบการเงิน แบบ 56-1 หรือรายงานประจำปี
- บริษัทจดทะเบียนไม่ปฏิบัติตามข้อมูลที่เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เช่น การได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รายการเกี่ยวโยง หรือการเข้าครอบงำกิจการ
- ผู้บริหารหรือกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น ยักยอกเงิน / ถ่ายเทผลประโยชน์ /ตกแต่งบัญชี
การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ อาทิ การสร้างราคาหลักทรัพย์หรือการปั่นหุ้น การใช้ข้อมูลภายใน และการแพร่ข่าวอันเป็นเท็จ
ตัวอย่างเรื่องที่ไม่สามารถดำเนินการให้ท่านได้
  เรื่องที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายอื่น อาทิ แชร์ลูกโซ่ สินค้าไม่มีคุณภาพ ป้ายโฆษณากีดขวางทางเท้า สร้างบ้านไม่มีคุณภาพ บริษัทประกันภัย / นายหน้าค้าประกันให้คำแนะนำไม่ถูกต้อง ไม่ได้รับการพิจารณาสินเชื่อที่เป็นธรรม
การร้องเรียนที่ไม่มีรายละเอียด และหลักฐานเพียงพอที่จะดำเนินการต่อได้
เรื่องการประกอบธุรกิจโดยทั่วไปของบริษัท (business judgement) อาทิ การตัดสินใจเชิงธุรกิจในการลงทุน เรื่องระดับพนักงาน / การบริหารงานภายในของบริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทห้างร้านทั่วไป
กรณีพิพาทระหว่างผู้ร้องเรียนและบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลหรือศาลได้ตัดสินไปแล้ว
เรื่องร้องเรียนที่ซ้ำเรื่องเดิม และไม่มีประเด็นอื่นใดเพิ่มเติม ซึ่ง ก.ล.ต. ได้เคยดำเนินการจนผู้ร้องเรียนได้รับคำชี้แจงแล้ว
การเรียกร้องค่าเสียหาย / การเรียกเงินชดเชยให้แก่ผู้เสียหาย / ข้อพิพาทส่วนตัวหรือทางธุรกิจ
เรื่องที่ขาดอายุความ หรือพ้นระยะเวลาที่จะสามารถรวบรวมข้อเท็จจริงได้ตามกฎหมาย
 
  

 

 

 

 
ปรับปรุงล่าสุด 17 ตุลาคม 2559
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ http://www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map