Skip Ribbon Commands
Skip to main content
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

SEC Help Center
SEC Help Center
คุณอยู่ที่ : หน้าแรก > SEC Help Center > การให้เบาะแส
SEC Help Center
รู้จัก SEC Help Center
เรื่องร้องเรียนที่ SEC Help Center สามารถช่วยท่านได้
แนวทางในการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน
ตัวอย่างเอกสารประกอบการร้องเรียน
เรื่องร้องเรียนที่หน่วยงานอื่นอาจช่วยท่านได้
การให้เบาะแส
บริการข้อมูล
ช่องทางการร้องเรียน / สอบถามข้อมูล
อนุญาโตตุลาการ
แบบฟอร์มการร้องเรียน
ร้องเรียนบุคลากร ก.ล.ต.
การให้เบาะแส
การให้เบาะแส หมายถึง การให้ข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินคดีในกรณีที่พบการกระทำผิดกฎหมาย
 
ความคุ้มครองที่ผู้ร้องเรียน / ผู้ให้เบาะแสจะได้รับ
พนักงานหรือลูกจ้างที่ให้ข้อมูลหรือให้ความร่วมมือในการตรวจสอบคดีโดยการให้เบาะแส ถ้อยคำ หรือยื่นเอกสารที่เป็นประโยชน์ต่อ ก.ล.ต. จะได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดไว้ว่าห้ามบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน สั่งพักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน หรือเลิกจ้าง
 
หากท่านมีข้อมูลภายในหรือหลักฐานที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีของ ก.ล.ต. และต้องการแจ้งข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้ ก.ล.ต. ดำเนินการตรวจสอบ ท่านสามารถแจ้งข้อมูลแก่ ก.ล.ต. ได้และมั่นใจว่าจะได้รับความเป็นธรรม และได้รับความคุ้มครองทางกฎหมาย
ปรับปรุงล่าสุด 17 ตุลาคม 2559
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ http://www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map