Skip Ribbon Commands
Skip to main content
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

SEC Help Center
SEC Help Center
คุณอยู่ที่ : หน้าแรก > SEC Help Center > ตัวอย่างเอกสารประกอบการร้องเรียน
SEC Help Center
รู้จัก SEC Help Center
เรื่องร้องเรียนที่ SEC Help Center สามารถช่วยท่านได้
แนวทางในการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน
ตัวอย่างเอกสารประกอบการร้องเรียน
เรื่องร้องเรียนที่หน่วยงานอื่นอาจช่วยท่านได้
การให้เบาะแส
บริการข้อมูล
ช่องทางการร้องเรียน / สอบถามข้อมูล
อนุญาโตตุลาการ
แบบฟอร์มการร้องเรียน
ร้องเรียนบุคลากร ก.ล.ต.
ตัวอย่างเอกสารประกอบการร้องเรียน
ตัวอย่างเรื่องร้องเรียน
ตัวอย่างเอกสาร / หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
1
เจ้าหน้าที่การตลาดใช้บัญชีของท่าน
ซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาต
ได้รับคำแนะนำที่ไม่เหมาะสมหรือ
ให้สาระสำคัญไม่ครบถ้วนจากผู้แนะนำการลงทุน / ผู้ขายหน่วยลงทุน/เจ้าหน้าที่การตลาดเป็นเหตุให้เสียหาย
 
ชื่อ-นามสกุลผู้แนะนำการลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์ / หน่วยงานที่ผู้ขายหน่วยลงทุนสังกัด เช่น ธนาคารพาณิชย์
รายละเอียดพฤติกรรมที่เป็นเหตุให้ร้องเรียน
เอกสารแสดงการชำระราคา / การฝากถอนเงินหลักประกันในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ อาทิ
- รายการเดินบัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้ตัดบัญชี ATS เพื่อชำระค่าซื้อขายหลักทรัพย์ (bank statement)
- ใบนำฝาก / ถอน / โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเพื่อชำระค่าซื้อหลักทรัพย์
- รายการหลักทรัพย์คงเหลือในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (statement report)
- ใบยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์
- เอกสารการโอนหุ้น
- เอกสารอื่น ๆ เช่น สำเนาใบหุ้น ใบหน่วยลงทุน ใบจองซื้อหลักทรัพย์
หลักฐานที่แสดงถึงการติดต่อกับผู้แนะนำการลงทุน เช่น อีเมล ข้อความบันทึกการสนทนา เป็นต้น
เอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)
- หนังสือร้องเรียนต่อบริษัทหลักทรัพย์
- หนังสือตอบข้อร้องเรียนจากบริษัทหลักทรัพย์
- บันทึกข้อตกลงระหว่างผู้ร้องเรียนกับผู้แนะนำการลงทุน
2
ท่านถูกชักชวนให้ลงทุน หรือให้คำแนะนำ
ให้ลงทุนในหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงราคาทองคำ / น้ำมัน / สินค้าเกษตร
จากบริษัทที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต.
ข้อมูลผู้ชักชวน/ให้คำแนะนำ เช่น ชื่อบริษัท ที่อยู่
ชื่อเว็บไซต์ ชื่อสื่อออนไลน์ ชื่อผู้ชักชวนและข้อมูลสำหรับติดต่อ
รายละเอียดบริการ / คำแนะนำที่ได้รับข้อมูลการชักชวน/ โฆษณา และข้อมูลบริการที่ได้รับ เช่น
- การชักชวนให้ซื้อหุ้น / สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/กองทุน
ข้อมูล portfolio
อีเมล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ สำเนาบัตรประชาชน สถานที่ตั้งบริษัท
การคิดค่าธรรมเนียม วิธีการโอนเงิน การเปิดบัญชีกับธนาคาร
เอกสาร / หลักฐานเกี่ยวกับการลงทุน อาทิ
- หลักฐานการโอนเงิน เช่น ใบ pay-in
เอกสาร อีเมล ข้อความที่เกี่ยวกับการสมัคร
ใช้บริการ และบริการ
เอกสารโฆษณา / ชักชวนให้ลงทุน เอกสารอธิบายวิธีการซื้อขาย
สัญญา ใบคำสั่งซื้อขาย ใบยืนยันการซื้อขาย
3
ท่านพบว่าผู้บริหารมีการถ่ายเทผลประโยชน์ ฉ้อโกงทรัพย์สินจากบริษัทจดทะเบียน
ชื่อผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้อง/ชื่อนิติบุคคล
ชื่อผู้ที่เซ็นอนุมัติการจ่ายเงินของบริษัท
เอกสารหลักฐานการจ่ายเงินของบริษัท
เลขที่บัญชีธนาคารของผู้บริหาร/บริษัท
4
การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน
ในงบการเงิน หรือรายงานประจำปีไม่ถูกต้องครบถ้วน
รายการที่ไม่ได้เปิดเผย / เปิดเผยข้อมูลไม่ถูกต้อง
เอกสาร / หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง อาทิ เอกสารทางบัญชี สัญญาต่างๆ
ปรับปรุงล่าสุด 17 ตุลาคม 2559
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ http://www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map