Skip Ribbon Commands
Skip to main content
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

SEC Help Center
SEC Help Center
คุณอยู่ที่ : หน้าแรก > SEC Help Center > แนวทางในการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน
SEC Help Center
รู้จัก SEC Help Center
เรื่องร้องเรียนที่ SEC Help Center สามารถช่วยท่านได้
แนวทางในการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน
ตัวอย่างเอกสารประกอบการร้องเรียน
เรื่องร้องเรียนที่หน่วยงานอื่นอาจช่วยท่านได้
การให้เบาะแส
บริการข้อมูล
ช่องทางการร้องเรียน / สอบถามข้อมูล
อนุญาโตตุลาการ
แบบฟอร์มการร้องเรียน
ร้องเรียนบุคลากร ก.ล.ต.
แนวทางในการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน
การแจ้งเรื่องร้องเรียน : ขอให้ท่านแจ้งข้อเท็จจริงที่สำคัญ ได้แก่
1. ข้อมูลส่วนตัวผู้ร้องเรียน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
2. เอกสารแสดงตน ได้แก่
กรณีร้องเรียนด้วยตนเอง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่ระบุเลขประจำตัวประชาชนของผู้ร้องเรียน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
กรณีร้องเรียนในนามนิติบุคคล 
- สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน และรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่ระบุเลขประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
กรณีให้บุคคลอื่นร้องเรียนแทน
- เอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนตามข้อ (1) หรือข้อ (2)
- หนังสือมอบอำนาจ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่ระบุเลขประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ข้อมูลผู้ถูกร้องเรียน ได้แก่ ชื่อผู้ประกอบธุรกิจ/บริษัทจดทะเบียน/บุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. ที่ถูกร้องเรียน
 
4. รายละเอียดเรื่องร้องเรียน (โปรดระบุให้ชัดเจน) ได้แก่ วัตถุประสงค์ เนื้อหาเรื่องร้องเรียน และเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ หลักฐานการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ใบโอนเงิน ใบฝาก-ถอนเงิน
ใบโอนหลักทรัพย์รายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชีของลูกค้า (statement report) เอกสารชักชวน/สัญญา
ที่ท่านทำกับบริษัทที่ชักชวนให้ลงทุน สำเนาเช็คและหลักฐานอื่นที่ท่านคิดว่าเกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์กับการดำเนินการของ ก.ล.ต.
 
5. ข้อมูลการร้องเรียนกับหน่วยงานอื่น ได้แก่ หน่วยงานอื่นที่ท่านเคยร้องเรียน/ชี้เบาะแสเกี่ยวกับเรื่องเดียวกันนี้ เช่น คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ ตำรวจ หรือศาล เพื่อประโยชน์ในการประสานงานและดำเนินการกับเรื่องร้องเรียนของท่าน

แนวทางในการรับเรื่องร้องเรียน

ในเบื้องต้น หากท่านพบปัญหาจากการลงทุนในผลิตภัณฑ์ หรือการรับบริการจากผู้ให้บริการในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. ขอให้ท่านติดต่อไปยังหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน  (compliance unit) ของผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้น ๆ ก่อน เนื่องจาก compliance unit มีหน้าที่ติดตามดูแลให้บุคลากรของผู้ให้บริการปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ ซึ่งรวมถึงการจัดการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน และเป็นผู้ประสานงานและรายงานให้ ก.ล.ต. ทราบ กรณีพบการปฏิบัติที่อาจเข้าข่ายฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

หาก compliance unit ไม่สามารถแก้ปัญหาให้พอใจได้ ท่านสามารถขอคำปรึกษาหรือร้องเรียนกับ SEC Help Center ได้ ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อ “ผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงาน” ของผู้ให้บริการได้โดยคลิก ที่นี่ 

ก.ล.ต. ไม่สามารถดำเนินการเรียกค่าเสียหายหรือดำเนินการกับข้อพิพาททางแพ่งของท่านได้ หากท่านต้องการเรียกร้องค่าเสียหาย ท่านควรติดต่อกับ compliance unit ของบริษัทผู้ให้บริการหรือพิจารณาฟ้องร้องค่าเสียหายทางแพ่ง และหากท่านต้องการคำปรึกษาด้านกฎหมาย ท่านสามารถติดต่อทนายความหรือสภาทนายความเพื่อขอคำแนะนำได้

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียนของ SEC Help Center :

SEC Help Center จะเริ่มดำเนินการกับเรื่องร้องเรียนเมื่อได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนของ ก.ล.ต. ซึ่งใช้กับผู้ร้องเรียนเป็นการทั่วไปทุกราย โดยผู้ร้องเรียนจะต้องให้ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อ ก.ล.ต. ที่เพียงพอต่อการพิจารณาข้อร้องเรียน ทั้งนี้ ก.ล.ต. อาจไม่สามารถดำเนินการเรื่องร้องเรียนของท่านได้ หากไม่มีข้อมูลหรือพยานหลักฐานที่เพียงพอ

กรณีเรื่องร้องเรียนที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายอื่น SEC Help Center จะติดต่อผู้ร้องเรียน และแนะนำให้แจ้งเรื่องไปยังหน่วยงานผู้กำกับดูแลเรื่องนั้นๆ โดยตรง

การดำเนินการกับเรื่องร้องเรียน :

เรื่องร้องเรียนหรือชี้เบาะแสเมื่อเข้าสู่ระบบของ SEC Help Center แล้ว หากเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ ก.ล.ต. และมีรายละเอียด ข้อเท็จจริง และหลักฐานเพียงพอ ก.ล.ต. อาจติดต่อกับผู้ร้องเรียนเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม และอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยเรื่องร้องเรียนหรือชี้เบาะแสต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน (เท่าที่จำเป็น) เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงและดำเนินการ ทั้งนี้ หากผู้ร้องเรียนไม่ประสงค์จะเปิดเผย ก.ล.ต. อาจไม่สามารถดำเนินการกับเรื่องร้องเรียนต่อได้

ก.ล.ต. จะไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดการดำเนินการที่อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาต่อผู้ร้องเรียนได้ เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อการพิจารณาเรื่อง เมื่อการพิจารณาเรื่องร้องเรียนแล้วเสร็จจะมีการแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ร้องเรียน (ยกเว้นกรณีการชี้เบาะแส) ตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ต่อไป

สำหรับกรณีร้องเรียนการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ (เช่น การสร้างราคา การใช้ข้อมูลภายใน การแพร่ข่าวเท็จ) หากพบว่ามีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมาย เมื่อ ก.ล.ต. ได้ดำเนินการเปรียบเทียบหรือกล่าวโทษผู้ถูกร้องเรียนแล้ว ก.ล.ต. จะเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์และออกข่าวให้สาธารณชนทราบ โดยจะไม่มีการแจ้งผลรายบุคคล

สำหรับระยะเวลาในการดำเนินการกับเรื่องร้องเรียนจะขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของเรื่อง เอกสารหลักฐานที่ได้รับจากผู้ร้องเรียน รวมถึงคำชี้แจงของผู้ถูกร้องเรียนว่าเพียงพอต่อการพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายหรือไม่

กรณีที่เป็นข้อพิพาทระหว่างผู้ลงทุนกับบริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ก.ล.ต. มีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลของผู้ร้องเรียนเพื่อให้บริษัทชี้แจงและดำเนินการกับเรื่องร้องเรียนนั้น

สำหรับข้อร้องเรียนที่มีประเด็นที่ต้องพิจารณาตามกฎหมายอื่นประกอบ ก.ล.ต. จำเป็นต้องรอผลการพิจารณาจากหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลกฎหมายเหล่านั้นก่อน จึงจะพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของ ก.ล.ต. ต่อไปได้

 

หมายเหตุ
- การติดต่อไปยัง compliance unit ของผู้ให้บริการโดยตรงจะช่วยให้ผู้ร้องเรียนและผู้ให้บริการสามารถมีข้อยุติร่วมกันโดยเร็ว
- ก.ล.ต. จะดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนตามมาตรฐานเดียวกันไม่ว่าท่านจะมาร้องเรียนเป็นรายบุคคล / กลุ่มบุคคล หรือติดต่อผ่านช่องทางใด 
 

 

 

 

 
ปรับปรุงล่าสุด 17 ตุลาคม 2559
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ http://www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map