Sign In
จัดซื้อจัดจ้าง​
2563
ซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายไร้สาย
จ้างบริการบำรุงรักษาระบบ CI/CD
งานจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (COACH)
งานจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศแบบซื้อ Service Package
งานจ้างผู้จัดทำบูธนิทรรศการในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ Money Expo ครั้งที่ 20
งานจ้างผู้ให้บริการจัดหาเจ้าหน้าที่ Outsource 4 คน 2 ปี
เช่่าบริการ DDoS Protection ระยะเวลา 2 ปี
งานจ้างที่ปรึกษาโครงการการกำกับและตรวจสอบการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีฯ
งานซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อทดแทนในโครงสร้างพื้นฐาน Virtualization
งานจ้างบริการบำรุงรักษาระบบ Firewall (Palo Alto)
งานจ้างผู้ให้บริการประเมินหาข้อบ่งชี้การเกิดภัยคุกคาม
งานจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา Hardware/Software ระบบโทรศัพท์และ Call Center
งานเช่าใช้ Azure for Microsoft EA (15 Months) จำนวน 55 Credit
งานจ้างผู้ดำเนินการประเมินความต้องการในการพัฒนาบุคลากร
จัดหาเครื่องเอกซเรย์ตรวจหาอาวุธและวัตถุระเบิด
งานการเสริมสร้างความตระหนักความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศฯ
งานจ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ระบบ FAMS
2562
งาน MA ซอฟต์แวร์ Deep Security 30 Physical CPU
จ้างผู้ทำการศึกษาโครงการศึกษาข้อมูลรายการบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอให้บริษัทจดทะเบียน ปรับปรุงแก้ไขงบการเงิน
งานจ้างบำรุงรักษาระบบ Advanced Threat Protection
งานจ้างผู้ให้บริการสนับสนุนการใช้งานระบบออนไลน์ (Online application support) ระยะเวลา 2 ปี
จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทน
เปลี่ยนชุดสลิงลิฟต์ขนของและลิฟต์ fire man
งานจ้างทดสอบระบบงานคอมพิวเตอร์
โครงการจัดซื้อระบบบริหารจัดการ Network Configuration
จ้างโครงการประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น SEC Check First ทาง Google Ads : Universal App Campaign
งานจ้างผู้ให้บริการสนับสนุนการใช้งานด้าน IT
งานเช่าพื้นที่ศูนย์ข้อมูล (Data Center)
งานจ้าง MA บำรุงรักษาอุปกรณ์ Firewall Fortigate 1000C
งานบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและซอฟต์แวร์
จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางการกำกับดูแลผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุน
จ้างบุคคลภายนอกพัฒนาระบบ ระยะเวลา 2 ปี
งานจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
จ้างบริการรับ-ส่งเอกสารและ/หรือสิ่งของ
จ้างผู้จัดทำบูธนิทรรศการในงาน มหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปี SET in the City กรุงเทพมหานคร 2019
งานจัดหาเครื่องมือ Application Security Testing
งานจ้างผู้ให้บริการประเมินหาข้อบ่งชี้การเกิดภัยคุกคาม
จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียต่อ กระบวนการทำงานของสำนักงาน
งานโครงการ Business Process Improvement
งานจ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้าน Programmer (จำนวน 4 คน/ระยะเวลาจ้าง 2 ปี)
งานประเมินความพร้อมจัดทำ roadmap และวางแนวปฏิบัติด้าน cyber resilience
จ้างผู้จัดทำเว็บไซต์ให้ความรู้ชวนลงทุนจำลองและเผยแพร่เว็บไซต์
งานจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
งานจ้างผู้ให้บริการออกแบบและติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาระบบงาน ด้วยหลักการ Continuous Integration/Continuous Delivery (CI/CD)
งานออกแบบและจัดทำระบบรับและจัดเก็บข้อมูลและระบบวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
เช่าระบบ LMS และ Server ในรูปแบบ Cloud ระยะเวลา 1 ปี
จัดหาระบบบริหารจัดการและรักษาความปลอดภัยเครือข่ายไร้สาย Aruba Airwave และ Aruba ClearPass
เช่าใช้สิทธิการใช้งานชุดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Microsoft
จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัยประสิทธิภาพและกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
งานจ้าง MA บำรุงรักษาซอฟต์แวร์ระบบ FAMS
งานจ้างทำงานบริการประจำสำนักงาน
จ้างบริษัทผู้จัดงาน Money Expo 2019
งานโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพฐานข้อมูล MySQL
งานโครงการทดแทนอุปกรณ์เครือข่ายหลักภายในศูนย์คอมพิวเตอร์
งานโครงการ Enterprise Information Management (EIM) ระยะที่ 1
งานปรับปรุงระบบการนำเสนอและการค้นหาข้อมูลของระบบงานต่าง ๆ สำหรับเว็บไซต์ www.sec.or.th
การจัดหาระบบช่วยในการทำงานจากระยะไกลและบันทึกการทำงาน (Remote administration session recorder)
จ้างแพทย์และพยาบาลประจำสำนักงาน
2561
การเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 6 คัน
​งานออกแบบปรับปรุงพื้นที่ชั้น 22
​งานควบคุมงานก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 22
​จัดเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการ จำนวน 6 คัน
​งานบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 1 ปี (ต่อสัญญา)
งานจ้างบริการแก้ไขซ่อมแซมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
​​งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
​​งานจ้าง MA
​งานจ้าง MA อุปกรณ์ระบบป้องกันภัย APT 4400NX ยี่ห้อ FireEye
จ้างพัฒนาพนักงานเพื่อรองรับการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ด้วย Agile Model
​งานจ้าง MA อุปกรณ์ Firewall Fortigate 1000C  จำนวน 2 ชุด
งานจ้างบริการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี
จัดจ้างบริการดูแลและบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ระบบ FAMS
​จัดเช่ารถยนต์ Toyota Camry Hybrid จำนวน 5 คัน ระยะเวลาเช่า 9 เดือน (1 มิย.2561 – 28 กพ.2562)
จัดจ้างบริหารอาคาร งานทำความสะอาดและงานจัดเลี้ยง ระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2563
​สัญญาเช่าสถานที่เก็บทรัพย์สินของสำนักงาน
​การจัดหากล้องวงจรปิด ตามโครงการพัฒนาและตรวจประเเมินกระบวนการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ
การจัดจ้างเหมาบริการผู้พิการทางสายตามาให้บริการนวดแก่พนักงาน จำนวน 3 คน กำหนดระยะภายในปีงบประมาณ 2561
งานจ้างนักวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ (Systems analysis) จำนวน 2 อัตรา (ต่อสัญญา)
การจัดหาอุปกรณ์ Storage Server จำนวน 2 ชุด
งานต่ออายุ License ซอฟต์แวร์ Nexpose Enterprise 128IPs จำนวน 1 งาน
การจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ
การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Domain Controller
งานจ้าง MA ซอฟต์แวร์ Trend Micro Deep Security ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี
การจัดหาระบบป้องกันไวรัสสำหรับ Storage และ Physical Server
การจัดหา IP Phone จำนวน 30 เครื่อง IP Phone executive จำนวน 10 เครื่อง Handset จำนวน 12 ชุด และ Headset call Center จำนวน 1 ชุด
จัดเช่ารถยนต์ Toyota Camry Hybrid จำนวน 5 คัน ระยะเวลาเช่า 1 มีค. – 31 พค.2561
งานจ้างงานโครงการ Co-sourcing IT audit  ส่วนสอง
จัดจ้างบริการดูแลบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์
จัดซื้อบริการระบบการทดสอบจิตวิทยา online เพื่อใช้ประกอบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน
งานจ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ Commvault Data Protection Advanced (ซอฟต์แวร์ระบบสำรองข้อมูล) ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี
​งานจ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ระบบ IDM
​งานจ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ระบบ HRIS
จัดหาแพทย์และพยาบาลประจำสำนักงาน ระยะเวลา 6 เดือน ประกอบด้วยแพทย์ จำนวน 1 ท่าน และพยาบาล จำนวน 1 ท่าน
2560
​งานจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
​งานจ้าง MA อุปกรณ์ Firewall Fortigate 1000C
จัดซื้อเครื่อง Scanner
​งานซ่อมเครื่อง X-Ray
งานต่อสัญญาจัดจ้างบริการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี
งานจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง (ต่อสัญญา) ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี
งานจ้างงานโครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร
การจัดหาแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า
จ้างปรับปรุงลิฟต์อาคารสำนักงาน
​งานจ้างบริการบำรุงรักษา (MA) ซอฟต์แวร์ Anti Virus 700 User ระยะเวลา 1 ปี
​จัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพและเสียงสำหรับงานสอบถ้อยคำ
จัดซื้อรถยนต์ BMW รุ่น 530e Luxury  จำนวน 1 คัน
จัดจ้างผลิตสื่อ digital mass VDO ประกอบด้วย (1) Online Advertising VDO จำนวน 4 เรื่อง (2) Online Series จำนวน 1 เรื่อง ความยาว 7 ตอน
งานซ่อมฝ้าห้องน้ำ ชาย-หญิง ชั้น 19,20,21
จ้างจัดงานสัมมนาแถลงยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. ปี 2561
​การจัดหากล้องวงจรปิด  จำนวน 7 ชุด
​งานจัดจ้างพนักงาน Outsource ด้าน Helpdesk ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี
​งานจัดซื้อซอฟต์แวร์ Matlab (Renew) และ Toolbox จำนวน 1 ชุด
​จัดจ้างทำความสะอาดกระจก และผนัง Aluminium Composite ภายนอกอาคาร
การจัดหาชุดไมโครโฟนไร้สายถือเดี่ยว จำนวน 2 ชุด และไมโครโฟนประชุมไร้สาย จำนวน 5 ชุด
จัดจ้างทำความสะอาดศูนย์เก็บเอกสาร สำหรับระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - ธันวาคม 2561
งานจ้างบริการดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ KVM Switch (งานต่อสัญญา)
​งานต่ออายุสิทธิซอฟต์แวร์ Deep Security 20 Physical CPU
​งานวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำเสียของบ่อบำบัด ประจำปี 2561
​จัดเช่ารถยนต์ Toyota Camry Hybrid จำนวน 5 คัน
จัดซื้อเครื่อง LCD Projector พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 ชุด
​ซอฟต์แวร์ Microsoft Visual Studio Pro จำนวน 21 Licenses
จัดซื้อเวทีสำเร็จรูป
งานจ้าง MA ระบบ ECM (Enterprise Content Management) ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี
จัดจ้างติดตั้ง ตกแต่งบูธในงานมหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปี SET in the City กรุงเทพมหานคร 2017
​จ้างจัดงาน “Retirement Symposium 2017”
จัดจ้างผลิตสื่อการสอนและระบบ e-learning
​จัดจ้างตรวจสอบโครงสร้างอาคารและซ่อมแซมลานจดรถของอาคาร
​จัดจ้าง Organizer งานโครงการประกวดผลงาน FinTech Challenge ครั้งที่ 2
จัดจ้างเหมาบริการขับรถยนต์จำนวน 5 อัตรา สำหรับระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
​จัดจ้างบริการรับ-ส่งเอกสารและ/หรือสิ่งของ จำนวน 2 อัตรา สำหรับระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
​​จัดจ้างพนักงานบริการประจำสำนักงาน (นักการ) จำนวน 9 อัตรา สำหรับระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2562
​จัดจ้างปรับปรุงระบบระบายอากาศชั้นใต้ดิน
จัดจ้างทำความสะอาดกระจก และผนัง Aluminium Composite ภายนอกอาคาร
งานจ้าง MA อุปกรณ์ Firewall Fortigate 1000C จำนวน 2 ชุด ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี
​งานต่ออายุสิทธิซอฟต์แวร์ VMware (Renew) จำนวน 2 รายการ
จัดเช่ารถตู้ 12 ที่นั่ง เกียร์อัตโนมัติ จำนวน 1 คัน ระยะเวลาการเช่า 60 เดือน
งานจัดจ้างงานปรับปรุงระบบ FAMS ให้รองรับระบบการโอนเงินผ่านธนาคาร
จัดเช่ารถยนต์ Toyota Camry  มือสอง จำนวน 4 คัน ระยะเวลาการเช่า 3 เดือน
งานปรับปรุงห้องน้ำลานจอดรถ จำนวน 5 ห้อง
​จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายแบบยืดบำบัดกล้ามเนื้อทั้งตัว  จำนวน 1 ชุด และเครื่องออกกำลังกายแบบยืดบำบัดกล้ามเนื้อเฉพาะแขนและหัวไหล่ จำนวน 1 ชุด
​จัดทำประกันภัยทรัพย์สินของสำนักงาน
​จัดจ้างกำจัดหนู มด แมลงสาบ ปลวก และแมลงอื่น ๆ
จัดซื้อเครื่องปั๊มหัวใจแบบพกพา (AED)
งานเช่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe จำนวน 2 รายการ ระยะเวลา 1 ปี
​จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอก (outsource) เพื่อจัดทำ Infographics
งานต่อสัญญาจ้างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
งานจ้างทบทวนเป้าหมายการลงทุนและการจัดสรรเงินลงทุน
งานจ้างบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์
​งานต่ออายุสิทธิซอฟต์แวร์ Nexpose Enterprise 128IPs (Renew) จำนวน 1 ชุด
งานต่อสัญญาเช่าบริการระบบ Security Log Monitoring Service ระยะเวลาบริการ 3 ปี
จัดจ้างบริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในอาคารประจำปี
​จ้างบริการเติมน้ำยาสุขภัณฑ์
จัดจ้างทำซุ้มพระฉายาลักษณ์  จำนวน 2 ซุ้ม
งานจัดหาอุปกรณ์เครือข่าย และ Firewall
จัดจ้างซ่อมแซมระบบ CCTV และ กล้อง CCTV
​จัดทำระบบ Succession Plan
งานจ้างงานโครงการ Co-sourcing IT audit ส่วนแรก
งานจัดซื้อซอฟต์แวร์ระบบ HRIS โมดูล HRD (Human Resource Development) จำนวน 1 ระบบ
จัดซื้อแบตเตอรี่ สำรอง UPS ชั้น 10  จำนวน 1 ชุด (40 ลูก)
​งานพัฒนาระบบสารสนเทศแบบซื้อ Service Package (400 Mandays) ระยะเวลา 1 ปี
จัดจ้างงานปรับปรุงที่นั่งบริเวณสวนด้านหน้าอาคาร
งานจ้างนักคณิตศาสตร์ประกันภัยเพื่อประเมินผลประโยชน์พนักงาน
​จ้างจัดสร้างบูธ ก.ล.ต. ในงาน “Money Expo Bangkok 2017”
จัดจ้างงานปรับปรุงทางระบายน้ำ ชั้น 11
​งานจัดหาเครื่องโทรศัพท์ IP Phone จำนวน 65 เครื่อง
​จัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัย
​จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับงานจัดเลี้ยง จำนวน 4 รายการ
​งานจัดซื้อซอฟต์แวร์ระบบสมุดจดกฎหมาย จำนวน 1 ระบบ
​การจัดพิมพ์เอกสารหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหลักธรรมาภิบาลการลงทุน สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน
จัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร Ideal 3104 จำนวน 8 เครื่อง
งานจ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ระบบ HRIS
จัดจ้างบริการดูแลบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์
​จัดซื้อโทรศัพท์มือถือ iPhone7 Plus 128 GB พร้อม Package จำนวน 3 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องอ่าน Barcode
จ้างผู้จัดงานสัมมนา “SEC FinTech Day 2017”
2559
​จัดจ้างทำวีดีโอคลิป "Sustainable Competitiveness"
งานต่อสัญญาจ้างบริการแก้ไขซ่อมแซมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ พร้อมเจ้าหน้าที่ Outsource ด้าน Technical & Application และ Service Desk (ต่อสัญญา) ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี
งานจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง (ต่อสัญญา)
​งานจ้างปรับปรุงลิฟต์อาคารสำนักงาน
​งานเช่าบริการใช้งานซอฟต์แวร์ Mobile Application Shappy ระยะเวลา 1 ปี
​จัดจ้างทำพื้นสำหรับขนย้ายเอกสารจากห้องเก็บเอกสารชั้นใต้ดิน
จัดจ้างเดินสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (LAN) จำนวน 75 จุด
​จัดจ้างพัฒนา mobile application : start-to-invest เวอร์ชั่นใหม่
​งานจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
​จัดซื้อกระดาษขนาด A4 ความหนา 80 แกรม โดยวิธีประกันราคา 1 ปี
จัดจ้างพนักงานขับรถยนต์ขนส่ง วัสดุ เจ้าหน้าที่และแขกของสำนักงาน จำนวน 5 อัตรา สำหรับระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
​จัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบรักษาความปลอดภัย ระยะเวลา 1 ปี
​การจ้างวิทยากรสอนภาษาอังกฤษแบบตัวต่อตัวเพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ
จัดจ้างผู้รับจัดงานสัมมนาแถลงแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน ในโอกาสครบรอบ 25 ปีของสำนักงาน
​จัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ฉบับแก้ไข
​งานจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาโครงการวางแผนอัตรากำลัง
​หลักสูตร Situational Leadership (1 รุ่น)
​หลักสูตรทักษะการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) และการโค้ชเพื่อสร้างวัฒนธรรม การให้ feedback และดึงศักยภาพของพนักงาน โดยใช้รูปแบบการสอนแบบโรงละครการจัดการ (Management Theatre) (1 รุ่น)
​งานโครงการประเมินผลประโยชน์พนักงาน
จัดจ้างผลิตชุดส่งความสุขปีใหม่ สำหรับปี 2560
จัดจ้างเปลี่ยน Compressor แอร์ ชั้น 19
จัดจ้างทำความสะอาดศูนย์เก็บเอกสาร สำหรับระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2560
จัดจ้างติดตั้ง ตกแต่งบูธในงานมหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปี SET in the City กรุงเทพมหานคร 2016
จัดจ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 28 และ 30
งานจ้างบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ  ระยะเวลา 2 ปี  (1ต.ค.2559-30 ก.ย.2561)
จัดจ้างกำจัดหนู มด แมลงสาบ ปลวก และแมลงอื่น ๆ
จัดจ้างซ่อมโต๊ะประชุมพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ ห้องประชุม 3001 ปรับปรุงผนังกันเสียงสะท้อน และทาสีผนังฝ้า ห้องประชุม 3002
จัดจ้างซ่อมแซมระบบ CCTV, Access Control และ X-Ray
จัดจ้างพัฒนาโปรแกรม “กองทุนเด่น” แสดงบน Mobile application : start-to-invest ระยะเวลา 3 ปี
​​การจัดซื้อผงหมึกชาร์ป รุ่น MX-500AT สำหรับเครื่องถ่ายเอกสารชาร์ป รุ่น MX-503N จำนวน 20 กล่อง
​การจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการสอบบัญชี จำนวน 1 คน ระยะเวลาการจ้าง 9 เดือน
​การจัดซื้อตลับหมึก Samsung จำนวน 2 รายการ
งานจัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหาร (แบบเหลี่ยม)  จำนวน 13 ตัว
​งานจัดซื้อซอฟต์แวร์ Anti-Virus จำนวน 1 ระบบ
หลักสูตรระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน Performance Management System: PMS in Practice (4 รุ่น)
​หลักสูตร Situational Leadership (1 รุ่น)
​​หลักสูตรทักษะการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) และการโค้ชเพื่อสร้างวัฒนธรรม การให้ feedback และดึงศักยภาพของพนักงาน โดยใช้รูปแบบการสอนแบบโรงละครการจัดการ (Management Theatre) (1 รุ่น)
งานจ้างบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบ ECM  (งานต่อสัญญา)
การสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรปี 2559 - 2561 (Engagement Survey)
งานล้างทำความสะอาดและสูบกากปฏิกูลบ่อเกรอะ
​จัดซื้อวัสดุสำนักงานแบบราคาคงที่ จำนวน 80 รายการ
​งานจัดซื้อเก้าอี้สำหรับรับประทานอาหาร จำนวน 60 ตัว
​การจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ
จัดจ้างเปลี่ยน Compressor แอร์ ชั้น 17
​จัดทำประกันภัยทรัพย์สินของสำนักงาน
จัดจ้างงานปรับปรุงพื้นห้องน้ำรั่วซึม ชั้น 21 และ 26
​จัดจ้างงานปรับปรุงช่องเซอร์วิส
งานจัดสวนแนวตั้งต้นไม้ประดิษฐ์ ชั้น 11 และปูหญ้าเทียมชั้น G นอกอาคาร
​จัดจ้างทำกันซึมพื้นบริเวณลาน Cooling Tower และทาสีกันสนิมฐานเหล็ก
งานจ้างบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป (งานต่อสัญญา)
​งานซ่อมรถยนต์ Benz ประจำตำแหน่งเลขาธิการ
​จัดจ้างผู้ทวนสอบการขึ้นทะเบียนการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก จำนวน 3 ปี
งานเช่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe จำนวน 3 รายการ ระยะเวลา 1 ปี
​จัดจ้างเติมน้ำยาทำความสะอาดสำหรับสุขภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ
งานจัดจ้างถอดทำความสะอาดและรื้อเปลี่ยนแผ่นผ้ายางกล่องไฟบริเวณชั้น G และ 12
​จัดซื้อหลอดไฟ 2 รายการ
​จัดเช่ารถยนต์ จำนวน 4 คัน ระยะเวลาการเช่า 60 เดือน
​งาน Update ข้อมูลรายเดือนและพัฒนาระบบสมุดจดกฎหมาย
​จัดจ้างเปลี่ยน ตู้ Switchgear และเปลี่ยนสายเมนไฟฟ้าเข้าอาคาร
งานต่อสัญญาจ้างบริการดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ Firewall ยี่ห้อ Palo Alto ระยะเวลา 3 ปี
งานเชิดชูเกียรติ โครงการ “หุ้นใหม่ความภูมิใจ ของจังหวัด”
​งานจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Storage  จำนวน 2 ชุด
อุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 24 รายการ
งานเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำ
จัดซื้อ Training Tower และ Recumbent Bike
จัดจ้างปรับปรุงแก้ไขระบบท่อจ่ายน้ำดี ชั้น G และท่อเดรนน้ำ ชั้น 18
​การจัดซื้อผงหมึก และอะไหล่ สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น DC6000CP และรุ่น D5070CP
​การจัดซื้อผงหมึกชาร์ป รุ่น MX-500AT สำหรับเครื่องถ่ายเอกสารชาร์ป รุ่น MX-M503N จำนวน 20 กล่อง
ออกแบบและจัดพิมพ์รายงานสรุปกิจกรรมการตรวจคุณภาพงานสอบบัญชีพร้อมจัดทำไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
งานซ่อมเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน (Defect)
​งานปรับปรุงท่อน้ำดีระบบ Cooling Tower
​จัดจ้างออกแบบจัดทำและติดตั้งบูธสำหรับงาน Money Expo 2016
จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ จำนวน 6 รายการ
งานจัดซื้อซอฟต์แวร์สำหรับ Scan ช่องโหว่ ในระบบคอมพิวเตอร์ (Vulnerability Scanner Software – NEXPOST Enterprise 128 IPs)
จัดซื้อ เครื่องควบคุมการเปิดปิดประตู และ กล้องวงจรปิด
งานเช่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สมุดจดกฎหมาย ระยะเวลา 1 ปี
การจัดซื้อผงหมึกชาร์ป รุ่น MX-500AT สำหรับเครื่องถ่ายเอกสารชาร์ป รุ่น MX-M503N จำนวน 20 กล่อง โดยวิธีพิเศษ
2558
งานจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง (ต่อสัญญา) ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี
จัดทำประกันภัยเครื่องใช้สำนักงานและเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน  เครื่องคอมพิวเตอร์ (ใช้ภายในประเทศ) ทุนประกัน 6,779,503.75 บาท เครื่องใช้สำนักงาน (ใช้ภายในประเทศ) ทุนประกัน 470,496.42 บาท เครื่องคอมพิวเตอร์ (ใช้ทั่วโลก) ทุนประกัน 920,670.70 บาท
งานจ้างบริการดูแลและบำรุงรักษาศูนย์ข้อมูลสำนักงาน (Data Center) ระยะเวลาการจ้าง 3 ปี
จัดจ้างบริษัทจัดทำรายงานประจำปี 2558
​จัดจ้างบริการรับ-ส่งเอกสารและ/หรือสิ่งของ จำนวน 2 อัตรา สำหรับระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2560
จัดจ้างพนักงานบริการประจำสำนักงาน (นักการ) จำนวน 9 อัตรา สำหรับระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2560
​จัดซื้อเครื่องปั้มหัวใจแบบพกพา จำนวน 2 เครื่อง
​งานจ้างบุคลากรพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลาทำงาน 2 ปี (ต่อสัญญา)
​จัดซื้อกระดาษขนาด A4 ความหนา 80 แกรม โดยวิธีประกันราคา 1 ปี
จัดจ้างทำความสะอาดกระจก และผนัง Aluminium Composite ภายนอกอาคาร
​งานบริการเติมน้ำยาเคมีและตรวจเช็คค่าน้ำระบบ Cooling Tower (ระยะเวลา 2 ปี 2559 - 2560)
งานจัดหาอุปกรณ์ทำลายข้อมูลโดยสนามแม่เหล็ก จำนวน 1 ชุด
​งานจ้างบุคลากรพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลาทำงาน 2 ปี (ต่อสัญญา)
​งานจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Network Switch จำนวน 3 ชุด
งานจัดจ้างบำรุงรักษาระบบลิฟต์อาคครสำนักงาน ระยะเวลา 3 ปี (ปี 2559 – ปี 2561)
​งานจัดจ้างปรับปรุงระบบลิฟต์อาคารสำนักงาน
​งานจ้างบริการบำรุงรักษา และแก้ไขซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ KVM Switch ระยะเวลาการจัดจ้าง 1 ปี (งานต่อสัญญา)
​จัดจ้างพนักงานขับรถยนต์ขนส่ง วัสดุ เจ้าหน้าที่และแขกของสำนักงาน จำนวน 6 อัตรา สำหรับระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559​
การจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์ชุดทำงาน
​จัดจ้างทำความสะอาดศูนย์เก็บเอกสาร สำหรับระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559
​จัดซื้อสติ๊กเกอร์ Barcode สำหรับติดรหัสครุภัณฑ์
จัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง
​งานจัดเช่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud for Team
​จัดจ้างตรวจสอบอาคารแบบพิเศษ
​จัดจ้างทำชั้นเหล็กวางเอกสาร  ติดตั้งระบบไฟฟ้า รื้อ ประกอบ ชั้นเหล็กวางเอกสารเดิม พร้อมทั้งขนย้ายเอกสารและทรัพย์สินจากโกดังเก่าไปโกดังใหม่
​การจัดซื้อผงหมึกชาร์ป รุ่น MX-500AT สำหรับเครื่องถ่ายเอกสารชาร์ป รุ่น MX-M503N จำนวน 20 กล่อง
​จัดทำสื่อความรู้เพื่อเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นการใช้สิทธิของผู้ลงทุน
​จัดจ้างกำจัดหนู มด แมลงสาบ ปลวก และแมลงอื่น ๆ
​งานปรับปรุงพื้นที่ทำงานชั้น 19
​จัดจ้างผลิตชุดส่งความสุขปีใหม่ สำหรับปี 2559
​URL Filtering Subscription License จำนวน 2 Licenses
​การจัดซื้อชุดทำงาน
​การจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ผู้ช่วยปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ช่วยผู้อานวยการ จำนวน 50 ตัว
​งานจัดหาเครื่อง Scanner จำนวน 5 เครื่อง
​งานขนย้ายเอกสาร และอุปกรณ์สำนักงานตามชั้นต่าง ๆ
​จัดซื้อ Arc trainer
งานต่อสัญญา Microsoft Enterprise Agreement (EA) เป็นเวลา 3 ปี จำนวน 600 users
งานจ้างบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ฝ่ายบริหารทั่วไป (งานต่อสัญญา)
จัดจ้างบริหารจัดการอาคารที่ทำการสำนักงาน สำหรับระยะเวลา 1 ปี
จัดทำประกันภัยทรัพย์สินของสำนักงาน ทุน 1,050,000,000 บาท
งานจัดเช่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์  Adobe Creative Cloud for Team จำนวน 20 Licenses ระยะเวลา 1 ปี
​งานจ้างบริการบำรุงรักษาและแก้ไขซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ IPS Sensor ระยะเวลาการจัดจ้าง 6 เดือน (งานต่อสัญญา)
งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 81 รายการ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (โดยวิธีสอบราคา)
- เอกสารแนบ
จัดจ้างออกแบบจัดทำและติดตั้งบูธสำหรับงาน Money Expo 2015
​การเพิ่มวงเงินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 81 รายการ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จากเดิม 500,000 บาท เป็นเงิน 665,000 บาท
- เอกสารแนบ
​งานจ้างบริการดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ Firewall ยี่ห้อ Palo Alto (งานต่อสัญญา)
​จัดหาและเช่าสถานที่เก็บเอกสารแห่งใหม่ ระยะเวลา 3 ปี
​งานจัดหาที่จอดรถ ระยะเวลา 2 ปี
​จัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 60 เรื่องการเงินดี ๆ จำนวน 5,000 เล่ม
​การจัดซื้อผงหมึกชาร์ป MX-500AT สำหรับเครื่องถ่ายเอกสารชาร์ป MX-M503N จำนวน 30 กล่อง
งานจ้างบริการดูแลและบำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และซอฟต์แวร์โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ (ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี)
​การจัดงานเชิดชูเกียรติ โครงการ "หุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด"
​จัดพิมพ์รายงานสรุปกิจกรรมการตรวจสอบคุณภาพงานสอบบัญชี ประจำปี 2557
​งานจ้างบริการ Upgrade Version ของซอฟต์แวร์พร้อมบริการดูแล และบำรุงรักษา (Software : McAfee) (งานต่อสัญญา)
​จัดจ้างทำรายงานประจำปี 2557
​จัดจ้างบริการดูแลบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์
​งานเช่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สมุดจดกฎหมาย ระยะเวลา 1 ปี
จัดซื้อประกันรถยนต์พร้อม พรบ. จำนวน 4 คัน​
2557
​โครงการสื่อสารความรู้ทางการเงินผ่านสื่อผสมผสาน
งานจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ พร้อมเจ้าหน้าที่ Outsource ด้าน Technical & Applicatiion และ Service Desk ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี (ต่อสัญญา)​
งานจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง (ต่อสัญญา)​
จัดจ้างพนักงานบริการประจำสำนักงาน (นักการ) จำนวน 9 อัตรา สำหรับระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558​
​จัดซื้อประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินของสำนักงานที่นำไปใช้งานนอกสถานที่ ทุนประกันรวมทั้งสิ้น 12,258,432.34 บาท
​จัดจ้างบริการ รับ-ส่งเอกสาร และ/หรือ สิ่งของ
จัดจ้างพนักงานขับรถยนต์ขนส่ง วัสดุ เจ้าหน้าที่และแขกของสำนักงาน จำนวน 9 อัตรา สำหรับระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558​
​งานจัดเช่าซอฟต์แวร์ Microsoft Office 365 พร้อม Implement
​จัดซื้อทีวี จำนวน 6 รายการ สำหรับศูนย์การเรียนรู้ตลาดทุน
​งานจัดจ้างทำศูนย์การเรียนรู้ตลาดทุน
​การจัดซื้อตลับหมึก Samsung จำนวน 2 รายการ
​การจัดซื้อกระดาษขนาด A4 โดยวิธีประกันราคาโดยวิธีสอบราคา
​จัดจ้างพิมพ์เอกสารเผยแพร่ "จัดการเงิน จัดการสุข"
​จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์บันทึกภาพ
​งานจัดหาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ Desktop สำหรับการตัดต่อวีดีโอ จำนวน 4 ชุด
​​จัดจ้างผลิตชุดส่งความสุขปีใหม่ สำหรับปี 2558
​งานจัดทำ Content เว็บไซต์ความรู้ด้านการเงินและการลงทุน
​จัดเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 1 คัน ระยะเวลาการเช่า 60 เดือน
​การจัดซื้อตลับหมึกชาร์ป รุ่น MX-500AT จำนวน 20 กล่อง
การจัดซื้อตลับหมึก Samsung รุ่น ML-D4550B จำนวน 17 กล่อง​
​การจัดหาซอฟต์แวร์ Mathwork จำนวน 3 รายการ
​การจัดซื้อชุดทำงาน
​จัดซื้อเครื่องมือและอุกรณ์ในการบันทึกการบรรยาย จำนวน 1 ชุด
​งานจ้างปรับปรุงลิฟต์อาคารสำนักงาน
​จัดจ้างกำจัดหนู มด แมลงสาบ ปลวก และแมลงอื่น ๆ
​จัดจ้างผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมการระดมทุนผ่านตลาดทุน จำนวน 12 ตอน
​ค่าบริการสถานที่จัดงานสัมมนาให้ความรู้ทางการเงินแก่ผู้ที่จะเกษียณอายุ
​งานจ้างจัดงานสัมมนาให้ความรู้ทางการเงินแก่ผู้ที่จะเกษียณอายุ
​ค่าบริการบูธงานสัมมนาให้ความรู้ทางการเงินแก่ผู้ที่จะเกษียณอายุ
​งานจ้างเขียนข้อมูลสำหรับเว็บไซต์ให้ความรู้ด้านการเงินและการลงทุน
​งานจัดพิมพ์รวมเล่มบทความ
​การจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการสอบบัญชี ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี
​งานจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Access Switch จำนวน 2 ชุด และ Access Point จำนวน 36 ชุด
​จัดจ้างผลิตรายการวิทยุ ก.ล.ต. คลื่น FM98.5 ความยาว 60 นาที จำนวน 52 เทป
​งานจ้างบริการดูแลและบำรุงรักษา (Software : InterScan และ Scanmail Suite for Exchange)
​งานจ้างบริการดูแลและบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ระบบ ECM
​จัดซื้อประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ทุนประกัน 1,100,000,000 บาท
​การจัดซื้อตลับหมึกชาร์ป สำหรับเครื่องถ่ายเอกสารชาร์ป รุ่น MX-M503N จำนวน 20 กล่อง
​การจัดซื้อตลับหมึก Samsung รุ่น ML4550B จำนวน 21 ตลับ และรุ่น ML2010D3(MLT-D119S) จำนวน 3 ตลับ
​งานจัดหาซอฟต์แวร์ Microsoft Office 365
​งานจ้างบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ฝ่ายบริหารทั่วไป
​การจัดซื้อเก้าอี้ทำงานผู้ช่วยปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่บริหาร และ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ จำนวน 35 ตัว
​งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 81 รายการ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
- เอกสารแนบ
​งานจ้างบริการงานบริการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ IPS Sensor
​วาดภาพสีน้ำมันอดีตเลขาธิการและเลขาธิการปัจจุบัน
​งานจัดเช่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud for Team จำนวน 15 Licenses ระยะเวลา 1 ปี
​งานจ้างบริการจัดทำข้อมูลกฎหมายสำหรับระบบสมุดจดกฎหมาย
​การจัดหาซอฟต์แวร์ I2 Analyst’s Notebook
​งานจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Load Balance (F5)
​จัดซื้อที่วางคีย์บอร์ด จำนวน 369 ชุด โดยวิธีสอบราคา
​การจัดหาซอฟท์แวร์เพื่อใช้ติดตามและวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ และการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Market Surveillance Software) โดยวิธีพิเศษ
​จัดจ้างออกแบบจัดทำและติดตั้งบูธสำหรับงาน Money Expo 2014
​งานจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่สำหรับกิจกรรมให้ความรู้ด้านการเงิน
​โครงการ “One-on-One Executive Coaching ” สำหรับผู้อำนวยการกลุ่มศักยภาพสูง
​จัดจ้างลงประชาสัมพันธ์องค์กรในนิตยสาร
​งานจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Firewall
​จัดซื้อตลับหมึกยี่ห้อ Samsung รุ่น ML-4550B จำนวน 14 ตลับ และรุ่น ML-2010D3 จำนวน 9 ตลับ โดยวิธีสอบราคา
​งานมอบโล่เชิดชูเกียรติบริษัทในโครงการ “หุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด”
​งานจ้างบริการบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ (ต่อสัญญา)
งานจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Proxy Cache (ต่อสัญญา)
​งานจ้างบริการ Upgrade Version ของซอฟต์แวร์พร้อมบริการดูแลและบำรุงรักษา (Software : McAfee)
​งานจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Storage
​งานจ้างบุคลากรพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลาทำงาน 1 ปี (ต่อสัญญา)
​งานจ้างบุคลากรพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา ระยะเวลาทำงาน 2 ปี (ต่อสัญญา)
​งานจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (ต่อสัญญา)
​งานจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง (ต่อสัญญา)
​งานจัดหาโครงการขยายประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐาน Virtual Machine และ การจัดการข้อมูลองค์กร (ECM)
​จัดซื้อตลับหมึกยี่ห้อ Samsung รุ่น ML- D4550 B และรุ่น ML 2010D3 โดยวิธีสอบราคา จำนวน 2 รายการ
​จัดซื้อตลับหมึกชาร์ป รุ่น MX-500AT จำนวน 30 โดยวิธีพิเศษ
2556
​ASEAN Corporate Governance Scorecard ปี 2556
​​จัดซื้อทีวี LED 40" จำนวน 16 เครื่อง / จัดจ้างติดตั้งทีวี จำนวน 1 งาน
​จัดจ้างพนักงานบริการประจำสำนักงาน (นักการ) จำนวน 9 อัตรา / จัดจ้างพนักงานรับส่งเอกสาร จำนวน 2 อัตรา สำหรับระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557  ถึง 31 ธันวาคม 2557
​จัดซื้อเครื่องอ่าน barcode จำนวน 3 เครื่อง / โปรแกรมตรวจนับครุภัณฑ์ จำนวน 2 license
​จัดจ้างผลิตสื่อ infomercial
ASEAN Corporate Governance Scorecard ปี 2556
​จัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกาย
​ค่าพัฒนาโปรแกรมตรวจนับทรัพย์สินพร้อมรายงาน
​จัดซื้อหน้ากากป้องกันควันพิษ
​จัดจ้างผลิตชุดส่งความสุขปีใหม่สำหรับปี 2557
งานจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 แบบประกันราคา​
​งานมหกรรมการลงทุน SET in The City 2013
​งานเช่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ “สมุดจดกฎหมาย” ระยะเวลา 1 ปี
​งานจัดหาเครื่อง Scanner จำนวน 2 เครื่อง
​จัดทำ DVD ขั้นตอนในการระดมทุนผ่านตลาดทุน
​​งานจัดซื้อชุดเซนเซอร์กันประตูลิฟต์หนีบชนิดลำแสง
​งานประเมินภาระผูกพัน (Employee Benefit)
​​งานจัดหาอุปกรณ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์
​โครงการจัดงานพิธีเปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่
​งานขนย้ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ศูนย์สำรองข้อมูลสำนักงาน
​จัดซื้อตลับหมึก Samsung รุ่น ML-D4550B
​​จัดจ้างบริการกำจัดหนู มด แมลงสาป ปลวก และแมลงอื่น ๆ
​โครงการปรับปรุงและตกแต่งอาคารสำนักงาน (งานปรับปรุงพื้นคอนกรีตด้านหน้าอาคาร)
​ซื้อเก้าอี้พักคอย แบบ 4 ที่นั่ง และม้านั่งยาว
​ซื้อตู้ทำน้ำร้อน-เย็น ระบบ UF
งานเผยแพร่ความรู้ผ่านรายการโทรทัศน์
​งานจัดหาเฟอร์นิเจอร์สำหรับผู้บริหารระดับสูง โครงการปรับปรุงและตกแต่งอาคารสำนักงาน
งานติดตั้งฟิล์มบานประตูลิฟต์และผนังกระจกห้องประชุม โครงการปรับปรุงและตกแต่งอาคารสำนักงาน
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ 0-2033-9971​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​