Sign In
กฎเกณฑ์

​​​​​ผู้จัดการกองทุน/นักวิเคราะห์การลงทุน


ขั้นตอนการยื่นคำขอ


fundmanager1.png                ​​​

​​
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน 

โทรศัพท์ 0 2033 9754

ฝ่ายกำกับธุรกิจตัวกลาง 

โทรศัพท์ 0 2263-6536​​