Hightlights

  • การสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย  (Thailand Future Fund)
  • การสนับสนุนให้ที่ปรึกษาทางการเงินเข้ามาหารือ ก.ล.ต. ก่อนการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นเพื่อปรึกษาหารือประเด็นสำคัญ ๆ เกี่ยวกับคุณสมบัติของบริษัทที่จะยื่นขออนุญาตเสนอขายหุ้นต่อประชาชน (pre-consultation) และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานของ FA
  • การแปลงกองอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1) เป็น REITs
  • การเตรียมการและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับ debt crowdfunding

ภาพรวมพัฒนาการ/การดำเนินการที่สำคัญ

ขอบเขตที่มุ่งเน้น

1. การส่งเสริมให้ผู้ที่ต้องการระดมทุนเข้าถึงและสามารถใช้ประโยชน์จากตลาดทุน

ขอบเขตที่มุ่งเน้น

2. การทำให้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือผู้ออกหลักทรัพย์มีคุณภาพ มีการกระจายการจัดสรรอย่างเพียงพอ

ขอบเขตที่มุ่งเน้น

3. ตลาดทุนไทยเป็นทางเลือกในการระดมทุนและแข่งขันได้

ตลาดทุนไทยควรเปิดกว้างให้ผู้ที่ต้องการระดมทุนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากตลาดทุนได้ พร้อมไปกับการทำให้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินและผู้ออกหลักทรัพย์มีคุณภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และเป็นทางเลือกที่น่าสนใจแก่ผู้ลงทุน รวมทั้งเป็นทางเลือกในการระดมทุนและแข่งขันและเติบโตไปพร้อมกันได้กับนานาประเทศ ก.ล.ต. จึงได้ดำเนินมาตรการต่าง ๆ  เพื่อส่งเสริมการระดมทุนและคุณภาพผลิตภัณฑ์และผู้ออกหลักทรัพย์ อาทิ

1.  การส่งเสริมให้ผู้ที่ต้องการระดมทุนเข้าถึงและสามารถใช้ประโยชน์จากตลาดทุน

ตลาดทุนควรตอบโจทย์แก่ผู้ที่ต้องการระดมทุน ซึ่งรวมถึงภาครัฐที่มีการระดมทุนเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาประเทศหรือโครงการสาธารณะต่าง ๆ ด้วย ก.ล.ต. จึงได้ออกเกณฑ์เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย  (Thailand Future Fund)  เพื่อให้การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐเป็นไปอย่างรวดเร็ว เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศในระยะยาวและช่วยให้การบริหารหนี้สาธารณะของประเทศเป็นไปอย่างเหมาะสม รวมทั้งผู้ลงทุนมีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจและมีคุณภาพให้เลือกลงทุนมากขึ้นด้วย การปรับปรุงเกณฑ์การออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มี อนุพันธ์แฝงให้เป็นไปตามแนวทางสากลและเป็นในแนวทางเดียวกับการเปิดเสรีทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย

สำหรับภาคเอกชนนั้น ก.ล.ต. สนับสนุนและสื่อสารในวงกว้างให้ SMEs เข้าใจและใช้ประโยชน์จากเครื่องมือที่มีในตลาดทุน เช่น  equity crowdfunding และ private equity trust และหารือภาคเอกชนในการกำหนดเกณฑ์และแนวปฏิบัติสำหรับผู้ให้บริการ funding portal เพื่อสร้างมาตรฐานผู้ให้บริการซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของการระดมทุนแบบ equity crowdfunding  และส่งเสริมให้นำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เช่น smart contract เพื่อช่วยจัดการเรื่องการจ่ายชำระจองซื้อหุ้นให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นด้วยรวมทั้งเตรียมความพร้อมเพื่อส่งเสริมการระดมทุนในรูปแบบอื่น ๆ ด้วย อาทิ การเตรียมการเพื่อรองรับ debt crowdfunding โดยการทำงานร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิด ทั้งในด้านของแนวทางกำกับดูแล และการสนับสนุนระบบงานโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เช่น ระบบฐานข้อมูลเครดิตแบบ alternative credit scoring system

ในส่วนของการออกเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ประชาชนครั้งแรก (IPO) ก.ล.ต. ได้จัดสัมมนาให้แก่บริษัทที่อยู่ระหว่างเตรียมตัวยื่นขออนุญาตเสนอขาย IPO (“potential issuer”) เพื่อให้บริษัทเข้าใจเจตนารมณ์ของหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให้เสนอขายหุ้นและรับทราบประเด็นสำคัญ ๆ ที่บริษัทต้องดำเนินการให้พร้อมก่อนการยื่นคำขออนุญาต ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถเตรียมตัวให้พร้อมได้ก่อนเข้าสู่กระบวนการขออนุญาตจาก ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

การดำเนินการที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ การส่งเสริมการแปลงกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1) เป็นกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  (Real Estate Investment Trusts : REIT)  ซึ่งเป็นตราสารที่ใช้ในการระดมทุนมีความยืดหยุ่นและเปิดกว้างกว่ากอง 1 อีกทั้งยังเป็นรูปแบบที่มีความเป็นสากลและเหมาะกับผู้ลงทุน

2. การทำให้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือผู้ออกหลักทรัพย์มีคุณภาพ มีการกระจายการจัดสรรอย่างเพียงพอ

ในกระบวนการของการออกและเสนอขายหลักทรัพย์นั้น ที่ปรึกษาทางการเงินหรือ FA เป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างมากที่จะช่วยเตรียมความพร้อมและกลั่นกรองคุณภาพของบริษัทที่จะระดมทุน ก.ล.ต. จึงได้รวบรวมประเด็นจากการพิจารณาคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นในแต่ละปีและจัดสัมมนาเพื่อ fine-tune expectation กับที่ปรึกษาทางการเงินเกี่ยวกับการทำ due diligence ในประเด็นต่าง ๆ และได้ส่งเสริมให้ชมรมวาณิชธนกิจจัดทำมาตรฐานควบคุมคุณภาพของที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อให้การปฏิบัติงานของที่ปรึกษาทางการเงินมีการควบคุมคุณภาพที่ดี นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนให้ที่ปรึกษาทางการเงินเข้ามาหารือกับ ก.ล.ต. ก่อนการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้น เพื่อให้ที่ปรึกษาทางการเงินได้มีโอกาสปรึกษาหารือในประเด็นสำคัญ ๆ เกี่ยวกับคุณสมบัติของบริษัทที่จะยื่นขออนุญาตและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยที่ปรึกษาทางการเงินในการเตรียมคำขออนุญาตและแก้ไขประเด็นต่าง ๆ ที่อาจมีผลต่อการพิจารณาคำขออนุญาตให้เรียบร้อยก่อนที่จะยื่นคำขออนุญาต ทั้งนี้ กระบวนการดังกล่าวจะช่วยให้การพิจารณาคำขออนุญาตเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนดตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (“พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ”) ด้วย ส่วนในอนาคต ก.ล.ต. มีแนวคิดปรับปรุงคุณสมบัติที่ปรึกษาทางการเงินและผู้ควบคุมการปฏิบัติงานให้เข้มงวดขึ้น และท้ายสุดจะศึกษาและกำหนดแนวทางการยกระดับการกำกับดูแลที่ปรึกษาทางการเงินไปสู่ระบบการให้ใบอนุญาต (license) จากที่ในปัจจุบันการกำกับดูแลที่ปรึกษาทางการเงินเป็นลักษณะของการให้ความเห็นชอบ ซึ่งมาตรการดำเนินการยังไม่หลากหลายเพียงพอ และระบบกล่าวยังไม่สอดคล้องกับสากล เพื่อเพิ่มเครื่องมือและประสิทธิภาพในการกำกับดูแลด้วย

นอกจากนี้ ก.ล.ต. มีแนวคิดปรับปรุงเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) เพื่อให้มีการกระจายหุ้นให้กับผู้ลงทุนทั่วไปอย่างเพียงพอ และป้องกันการจัดสรรหุ้น IPO ให้กับผู้มีอุปการคุณและบุคคลที่มีความสัมพันธ์ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (related person : RP) ในสัดส่วนที่สูง ซึ่งทำให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวสามารถควบคุมปริมาณหุ้น IPO ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และอาจนำไปสู่การซื้อขายหุ้นในลักษณะผิดปกติภายหลังการเข้าจดทะเบียน โดยปรับปรุงนิยามของ “ผู้มีอุปการคุณ” ให้ชัดเจนขึ้น หมายถึง บุคคลที่สร้างประโยชน์ให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่องและชัดเจน โดยกำหนดสัดส่วนการจัดสรรหุ้น IPO ให้กับผู้มีอุปการคุณได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขาย IPO ทั้งนี้ เมื่อรวมสัดส่วนการจัดสรรหุ้นให้กับ RP และพนักงานของบริษัทแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขาย IPO

นอกจากนี้ ยังได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (factsheet) ด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แบบ factsheet มีความเป็นมาตรฐาน กระชับ เข้าใจง่าย และมีข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุนครบถ้วน

3. ตลาดทุนไทยเป็นทางเลือกในการระดมทุนและแข่งขันได้

สำหรับด้านของการระดมทุนจากต่างประเทศนั้น ก.ล.ต. ได้ปรับปรุงเกณฑ์การออกและเสนอขายตราสารหนี้ข้ามประเทศ (cross border offering) เพื่อส่งเสริมให้การระดมทุนจากต่างประเทศผ่านตลาดทุนไทยสามารถทำได้สะดวกขึ้น

นอกจากนี้ ยังได้พบปะหารือกับหน่วยงานกำกับดูแลของประเทศในกลุ่มกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม  (CLMV) เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่น่าสนใจอย่างเช่น ทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน และ CLMV Fund เป็นต้น

ก.ล.ต. ยังได้สนับสนุนการพัฒนาด้านกองทุนรวมให้แก่ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ในเอเชียเพื่อการเติบโตร่วมกัน โดยได้จัดสัมมนาประจำปีสำหรับผู้บริหารของหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุน (SEC Thailand Academy) ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ในหัวข้อกองทุนรวม สำหรับผู้เข้าร่วมจาก 12 ประเทศ อีกทั้งยังมีการจัดหลักสูตรเฉพาะให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน  เพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้ออกกฎเกณฑ์รองรับผลิตภัณฑ์กองทุนรวมในตลาดทุนของประเทศเพื่อนบ้านด้วย

ก.ล.ต. ได้ส่งเสริมการเสนอขายกองทุนรวมของไทยในตลาดภูมิภาคโดยได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOC) โครงการจัดการกองทุนรวมภูมิภาคเอเชียข้ามพรมแดนภายใต้กรอบเอเปค (Asia Region Funds Passport : ARFP) เพื่อเตรียมเปิดการเสนอขายกองทุนรวมข้ามประเทศต่อประชาชนทั่วไปร่วมกับเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย ภายในปี 2560 อีกด้วย

สำหรับแผนงานข้างหน้านั้น ก.ล.ต. มุ่งเน้นให้การระดมทุนในตลาดทุนไทยมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนกิจการ และนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่เศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และช่วยยกระดับการเติบโตอย่างมีคุณภาพของภูมิภาค