Skip Ribbon Commands
Skip to main content
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข่าว ก.ล.ต.
ข่าว ก.ล.ต.
คุณอยู่ที่ : หน้าแรก > ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับ ที่ 022 / 2547

วันอังคารที่ 09 มีนาคม 2547


เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2547 สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้กล่าวโทษต่อกองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อดำเนินคดีกับนิติบุคคล 6 ราย และ บุคคล 3 ราย กรณีร่วมกันประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าหรือตัวแทนในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับใบอนุญาต รวมทั้งกล่าวโทษบุคคล 3 รายดังกล่าว ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของนิติบุคคล กรณีสั่งการหรือ กระทำการ อันเป็นเหตุให้นิติบุคคลกระทำความผิด พร้อมกันนี้ ก.ล.ต. ได้เตือนให้ผู้ลงทุนระมัดระวังในการลงทุน และควรตรวจสอบด้วยว่า บริษัทที่ใช้บริการได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จากทางการหรือไม่ สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับใบอนุญาต จากการตรวจค้นสถานที่ทำการและการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พบว่า ระหว่างเดือนสิงหาคม 2544 ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2546 นิติบุคคล 6 ราย ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยได้ร่วมกับบุคคลอีก 3 ราย กระทำการเป็นนายหน้าหรือตัวแทนในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่อยู่ในต่างประเทศ เช่น แคนาดา ให้แก่ลูกค้าที่อยู่ในต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ จีน ไต้หวัน ฮ่องกง เป็นต้น ด้วยการใช้สถานที่ทำการในประเทศไทยเป็นสถานที่ติดต่อกับลูกค้า ภายใต้ชื่อ Chartered Asset Management หรือ CAM และ Bowen Reece หรือ BOWEN สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงได้ดำเนินการกล่าวโทษ (1) บริษัท ชาเตอร์เรด แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด (2) บริษัท โบเวน รีซ จำกัด (3) บริษัท ฮาวีย์ ดันบาร์ จำกัด (4) บริษัท ซี เจ บี เอเชีย จำกัด (5) บริษัทเดสค์ท็อป มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (6) บริษัท โลจิคอล โซลูชั่น จำกัด (7) Mr. Graham Leslie ArthurPeveller (8) Mr. Matthew Stanley Pearsall และ (9) Mr. Clifford James Brown ต่อพนักงานสอบสวน กองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อดำเนินการสอบสวนดำเนินคดี กรณีร่วมกันประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับใบอนุญาต อันเป็นความผิดตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกอบมาตรา 83 แห่งประมวลกฎหมายอาญา พร้อมกันนี้ ได้กล่าวโทษ (1) Mr. Graham Leslie Arthur Peveller ในฐานะผู้บริหารที่รับผิดชอบการดำเนินงานของ บริษัท ชาเตอร์เรด แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท โบเวน รีซ จำกัด บริษัท ฮาวีย์ ดันบาร์ จำกัด บริษัท ซี เจ บี เอเชีย จำกัด และ บริษัท เดสค์ท็อป มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (2) Mr. Matthew Stanley Pearsall ในฐานะผู้บริหารที่รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัท โลจิคอล โซลูชั่น จำกัด และ (3) Mr. Clifford James Brown ในฐานะผู้บริหารที่รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัท ซี เจ บี เอเชีย จำกัด โดยเป็นผู้สั่งการหรือกระทำการ อันเป็นเหตุให้บริษัทดังกล่าวกระทำความผิด อันเป็นความผิดตามมาตรา 301 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ขอแจ้งเตือนผู้ลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศว่า ให้ระมัดระวังในการเลือกใช้บริการด้านธุรกิจหลักทรัพย์ ทุกประเภท รวมถึงธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วย ทั้งนี้ บริษัทที่จะประกอบธุรกิจดังกล่าวในประเทศไทยได้ จะต้องได้รับใบอนุญาตจาก ทางการ ซึ่งผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) ภายใต้หัวข้อ “ ตัวกลางในธุรกิจหลักทรัพย์ ” อนึ่ง สำหรับ ผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารสำนักงานและให้บริการประเภท virtual office ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเลือกรับลูกค้า และติดตามการประกอบธุรกิจของ ลูกค้าด้วย เพื่อมิให้มีการใช้สถานที่ประกอบธุรกิจไปในทางที่ผิดกฎหมาย เพราะอาจเข้าข่ายเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าวได้

ข่าวฉบับนี้แสดงข้อมูล ณ วันที่ออกข่าวตามที่ระบุไว้ข้างต้น หากประสงค์จะดูข้อมูลสถานะปัจจุบันของเรื่อง โปรดดู ข้อมูลการกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ http://www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map