Skip Ribbon Commands
Skip to main content
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข่าว ก.ล.ต.
ข่าว ก.ล.ต.
คุณอยู่ที่ : หน้าแรก > ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับ ที่ 090 / 2559

วันพุธที่ 21 กันยายน 2559


ก.ล.ต. เปิดเผยกรณีคณะกรรมการเปรียบเทียบมีคำสั่งเปรียบเทียบผู้กระทำผิด 3 ราย ได้แก่ 1) นายรพิ พินิจชอบ กรณีบอกกล่าวข้อความอันเป็นเท็จ 2) นางสาวจันทนี ถนอมพงษ์ชาติ กรณีใช้ข้อมูลภายในซื้อและชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหุ้นบริษัท รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (RASA) และ 3) นางปนัดดา สุนทรศารทูล ในฐานะผู้สนับสนุนการกระทำผิดของนางสาวจันทนีให้ซื้อขายหุ้นผ่านบัญชีหลักทรัพย์ของตน

ก.ล.ต. ได้รับแจ้งจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 นายรพิ ขณะนั้นเป็นกรรมการผู้จัดการและผู้ถือหุ้นใหญ่ RASA ได้เปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า RASA ไม่ได้มีการติดต่อหรือได้รับการติดต่อจากผู้สนใจที่จะซื้อกิจการและไม่ทราบว่ามีการเสนอซื้อกิจการแต่อย่างใด ทั้งที่ในขณะนั้น นายรพิทราบข้อเท็จจริงอยู่แล้วว่ามีกลุ่มผู้ลงทุนใหม่สนใจเข้าซื้อหุ้น RASA เนื่องจากนายรพิเป็นผู้ลงนามในความตกลง (MOU) และเป็นผู้ดำเนินการให้ผู้ลงทุนกลุ่มใหม่สามารถเข้าทำ due diligence กิจการและทรัพย์สินของ RASA ได้แล้ว

การกระทำของนายรพิ เป็นการกระทำผิดโดยการบอกกล่าวข้อความอันเป็นเท็จหรือข้อความที่เจตนาให้ผู้อื่นสำคัญผิดในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะการเงิน การดำเนินงานหรือราคาหุ้นของ RASA อันเป็นความผิดตามมาตรา 238 และมีระวางโทษตามมาตรา 296 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นายรพิยอมรับการเปรียบเทียบ คณะกรรมการเปรียบเทียบจึงได้เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 500,000 บาท ทั้งนี้ การถูกเปรียบเทียบดังกล่าว ทำให้นายรพิมีลักษณะเข้าข่ายขาดความน่าไว้วางใจที่จะเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน ซึ่ง ก.ล.ต. จะพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

กรณีนางสาวจันทนี ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 เกี่ยวกับข้อเสนอการร่วมลงทุน เนื่องจากเป็นเลขานุการบริษัทของ RASA และรับผิดชอบการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงได้ใช้ข้อมูลที่ล่วงรู้ดังกล่าว ไปซื้อหุ้น RASA จำนวน 120,000 หุ้น ในวันที่ 11 เมษายน 2557 ผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของนางปนัดดาก่อนที่ RASA จะเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อมานางสาวจันทนีได้กำไรจากการขายหุ้น RASA ในเดือนเมษายน 2557 นอกจากนี้ นางสาวจันทนี ยังได้ชักชวนให้ญาติซื้อหุ้น RASA โดยอาศัยข้อมูลภายในดังกล่าวที่ RASA ยังไม่ได้เปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไปด้วย

การกระทำของนางสาวจันทนี จึงเป็นความผิดตามมาตรา 241 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ในความผิด 2 กรณี และมีระวางโทษตามมาตรา 296 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ โดยนางสาวจันทนียอมเปรียบเทียบปรับ คณะกรรมการเปรียบเทียบจึงเปรียบเทียบปรับนางสาวจันทนีเป็นเงิน 1,000,000 บาท

กรณีนางปนัดดา ขณะเกิดเหตุเป็นพนักงานของบริษัทในเครือของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ RASA และรู้จักสนิทสนมกับนางสาวจันทนี ได้ช่วยเหลือนางสาวจันทนีโดยให้ซื้อหุ้น RASA โดยอาศัยข้อมูลภายในผ่านบัญชีของตน

การกระทำของนางปนัดดา เป็นความผิดในฐานะผู้สนับสนุนตามมาตรา 241 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ประกอบมาตรา 86 แห่งประมวลกฎหมายอาญา นางปนัดดายินยอมเปรียบเทียบปรับ คณะกรรมการเปรียบเทียบจึงเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 333,333.33 บาท

                               __________________________________________


หมายเหตุ:
RASA ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) (S) เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ http://www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map