Skip Ribbon Commands
Skip to main content
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข่าว ก.ล.ต.
ข่าว ก.ล.ต.
คุณอยู่ที่ : หน้าแรก > ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับ ที่ 10 / 2562

วันพุธที่ 30 มกราคม 2562


ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศที่เกี่ยวเนื่องกับการปรับปรุงคำนิยามผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งปัจจุบันพิจารณาจาก “จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง” เป็น “จำนวนสิทธิออกเสียง” เพื่อให้การกำกับดูแลผู้ถือหุ้นรายใหญ่สะท้อนถึงบุคคลที่มีอำนาจในการควบคุมกิจการอย่างแท้จริง

สืบเนื่องจากที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นในช่วงปลายปี 2561 ในหลักการที่จะปรับปรุงนิยามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ ที่ปัจจุบันกำหนดให้พิจารณาจาก “จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง” เป็น “จำนวนสิทธิออกเสียง” ของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่เห็นด้วยกับหลักการนั้น

ในครั้งนี้ ก.ล.ต. จึงเสนอยกร่างประกาศกระทรวงการคลังเพื่อสะท้อนหลักการดังกล่าว  ทั้งนี้ ก.ล.ต. ยังได้เสนอให้มีบทเฉพาะกาล 6 เดือนนับแต่วันที่ประกาศมีผลบังคับใช้ ซึ่งเป็นกรอบเวลาที่ให้ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เดิมที่ได้รับผลกระทบจากการแก้ไขประกาศ มายื่นขอความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามนิยามประกาศใหม่

ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. www.sec.or.th/hearing ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือโทรสาร 0-2033-9660 หรือทาง e-mail wiwat@sec.or.th   หรือ witchulada@sec.or.th  จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562    
_____________________________

หมายเหตุ : เอกสารรับฟังความคิดเห็น https://capital.sec.or.th/webapp/phs/upload/phs1548043491hearing_02_2562.pdf


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ http://www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map