Skip Ribbon Commands
Skip to main content
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข่าว ก.ล.ต.
ข่าว ก.ล.ต.
คุณอยู่ที่ : หน้าแรก > ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับ ที่ 105 / 2554

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2554


สืบเนื่องจากการที่ ก.ล.ต. ได้ตรวจสอบการประกอบธุรกิจของบริษัท อินเทรนด์ คอนซัลแตนท์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 889 ชั้น 12 ห้อง 124 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ตามที่มีผู้แจ้งเบาะแสว่าบริษัทดังกล่าวประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับใบอนุญาต

จากการตรวจสอบพยานหลักฐาน พบว่าในช่วงเดือนกรกฎาคม 2552 ถึงปัจจุบัน บริษัทอินเทรนด์ฯ ได้แสดงตนต่อบุคคลทั่วไป โดยลงโฆษณาบนเว็บบอร์ดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน และเว็บไซต์ www.intrendgold.com ว่าเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้าของบริษัทในฮ่องกง ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการซื้อขายสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้า โดยมีเจ้าหน้าที่การตลาดโทรศัพท์ชักชวนผู้ลงทุน และเมื่อผู้ลงทุนสนใจ เจ้าหน้าที่การตลาดจะส่งเอกสารแนะนำบริษัทให้ทาง e-mail หรือโทรสาร ซึ่งประกอบด้วย (1) ข้อมูลการลงทุน (2) วิธีการคำนวณผลตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ และ (3) ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์  www.intrendgold.com  เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจว่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวสามารถทำกำไรได้โดยง่าย ทำให้มีผู้ลงทุนหลายรายหลงเชื่อและตัดสินใจเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้ากับบริษัทอินเทรนด์ฯ และชำระเงินลงทุนให้กับบริษัทเป็นเงินสดหรือโอนไปยังบัญชีของนิติบุคคลที่อ้างว่าเป็นบริษัทตัวแทนในฮ่องกง หรือใช้บริการโอนเงินผ่านบริษัทรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย

โดยที่การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ซึ่งมีระวางโทษตามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน  ก.ล.ต. จึงได้ดำเนินการกล่าวโทษบริษัทอินเทรนด์ฯ  นายชวนากร เทียรสวัสดิ์ กรรมการบริษัท และนางสาวสุพัตรา ศรีไพบูลย์ (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น นางสาวศุภธนิศร์ ศรีไพบูลย์) หรือนางสาวพลอย เจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัท ซึ่งร่วมกันหรือช่วยเหลือการประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตของบริษัทอินเทรนด์ฯ ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.) เพื่อสอบสวนดำเนินคดีกับบุคคลดังกล่าวต่อไป และขอให้ผู้ลงทุนที่ได้รับความเสียหายจากการลงทุนกับบริษัทอินเทรนด์ฯ แจ้งข้อมูลไปยัง ปอศ. ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2237-1199

อนึ่ง ผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ขอให้เลือกลงทุนเฉพาะกับบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจอย่างถูกต้อง เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ซึ่งรายชื่อตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จำกัดเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับโลหะมีค่า สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. - www.sec.or.th หรือหากเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงสินค้าเกษตร ขอให้ตรวจสอบรายชื่อที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (ก.ส.ล.) - www.aftc.or.th  และหากได้รับการติดต่อชักชวนจากบุคคลที่สงสัยว่าไม่ได้รับอนุญาต โปรดแจ้งเบาะแสมายังศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ก.ล.ต. โทร. 0-2263-6000 หรือ complain@sec.or.th  หรือ ก.ส.ล. ที่ enforcement@aftc.or.th  เพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไป

ข่าวฉบับนี้แสดงข้อมูล ณ วันที่ออกข่าวตามที่ระบุไว้ข้างต้น หากประสงค์จะดูข้อมูลสถานะปัจจุบันของเรื่อง โปรดดู ข้อมูลการกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ http://www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map