Skip Ribbon Commands
Skip to main content
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข่าว ก.ล.ต.
ข่าว ก.ล.ต.
คุณอยู่ที่ : หน้าแรก > ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับ ที่ 12 / 2544

วันพุธที่ 06 มิถุนายน 2544


เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2544 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน) ได้ดำเนินการกล่าวโทษบริษัท Antella Investments Inc. (บริษัทแอนเทลล่า) กรณีประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และหรือค้าหลักทรัพย์ในประเทศไทย โดยไม่ได้รับอนุญาต และ Mr. James Gray (นายเจมส์ เกร) ในฐานะผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทแอนเทลล่า กรณีเป็นผู้สั่งการหรือกระทำการอันเป็นเหตุให้บริษัทแอนเทลล่าประกอบธุรกิจดังกล่าว โดยไม่ได้รับอนุญาต และเป็นผู้เคลื่อนย้ายทรัพย์สินที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้อายัดไว้เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐาน รวมทั้งได้กล่าวโทษให้สอบสวนดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด กรณีทำลายตราที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประทับไว้บนทรัพย์สินเพื่อเป็นหลักฐานในการอายัด ต่อพนักงานสอบสวน กองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สศก.) เพื่อสอบสวนและดำเนินดังกล่าวต่อไป สำนักงานได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศ และ Commercial Affairs Department, Singapore รวมทั้งได้รับข้อร้องเรียนจากผู้ลงทุนชาวต่างประเทศเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทแอนเทลล่า สำนักงานจึง ได้ดำเนินการตรวจสอบกรณีดังกล่าวและพบข้อเท็จจริงดังนี้

  • เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2540 บริษัทแอนเทลล่าได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทตามกฎหมายของ Turks and Caicos Islands (รัฐในเครือจักรภพอังกฤษ) เพื่อประกอบธุรกิจประเภท investment company โดยมีนายเจมส์ เกร ชาวแคนาดา เป็นประธานกรรมการและผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
  • ต่อมาบริษัทแอนเทลล่าได้รับอนุญาตจากกระทรวงพาณิชย์ให้จัดตั้งสำนักงานผู้แทนเพื่อประกอบธุรกิจในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2540 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2545 ทำหน้าที่รายงานความเคลื่อนไหวทางธุรกิจเกี่ยวกับการค้า อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในประเทศไทยให้แก่สำนักงานใหญ่ทราบ โดยมีนาย เจมส์ เกร เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2543 บริษัทแอนเทลล่าได้แจ้งเลิกสำนักงานผู้แทนต่อกรมทะเบียนการค้าแล้ว
  • ระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2540 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2543 บริษัทแอนเทลล่าได้ติดต่อชักชวนให้ลูกค้า ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยใช้สำนักงานผู้แทนในประเทศไทยเป็น ศูนย์กลางในการติดต่อกับลูกค้า มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากลูกค้า รวมทั้งจัดส่งและรับเอกสารเกี่ยวกับ การซื้อขายหลักทรัพย์กับลูกค้า ตลอดจนรับชำระค่าซื้อหลักทรัพย์จากลูกค้า
  • สำนักงานได้อาศัยอำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 264 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เข้าตรวจสอบสำนักงานผู้แทนในประเทศไทยดังกล่าว และได้อายัดทรัพย์สิน ไว้เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐาน รวมทั้งเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำและชี้แจงกรณีกระทำการเข้าข่ายเป็น การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาต
  • ต่อมาสำนักงานตรวจพบว่านายเจมส์ เกร ได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินดังกล่าว และปรากฏว่า ตราประทับอายัดบนทรัพย์สินที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประทับไว้ถูกทำลาย
การกระทำลักษณะดังกล่าวเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ดังต่อไปนี้ 1. บริษัทแอนเทลล่ากระทำการเข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และหรือค้าหลักทรัพย์ โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นความผิดตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 2. นายเจมส์ เกร ในฐานะประธานกรรมการของบริษัทแอนเทลล่าและผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของ สำนักงานผู้แทนได้สั่งการหรือกระทำการอันเป็นเหตุให้บริษัทแอนเทลล่ากระทำความผิด ตาม 1. ซึ่งต้อง ระวางโทษเช่นเดียวกับบริษัทตามมาตรา 301 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินที่พนักงานเจ้าหน้าที่อายัดไว้เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐาน เข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา 305 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน 3. บุคคลที่ทำลายตราประทับบนทรัพย์สินที่พนักงานเจ้าหน้าที่อายัดไว้ เข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา 304 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 สำนักงานจึงได้ดำเนินการกล่าวโทษต่อ สศก. เพื่อสอบสวนและดำเนินคดีต่อไป หากผู้ลงทุนมีข้อสงสัยประการใดหรือพบบุคคลใดที่สงสัยว่า อาจมีการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยมิชอบ ด้วยกฎหมาย สามารถติดต่อได้ที่ สำนักเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายเลขโทรศัพท์ 252-3223 ต่อ 1619 หรือ e-mail ที่ info@sec.or.th นอกจากนี้ ผู้ลงทุนสามารถเรียกดูข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตจากทางการได้ที่ http://www.sec.or.th ภายใต้หัวข้อ "บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ"

ข่าวฉบับนี้แสดงข้อมูล ณ วันที่ออกข่าวตามที่ระบุไว้ข้างต้น หากประสงค์จะดูข้อมูลสถานะปัจจุบันของเรื่อง โปรดดู ข้อมูลการกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ http://www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map