Skip Ribbon Commands
Skip to main content
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข่าว ก.ล.ต.
ข่าว ก.ล.ต.
คุณอยู่ที่ : หน้าแรก > ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับ ที่ 13 / 2554

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554


คณะกรรมการเปรียบเทียบมีคำสั่งเปรียบเทียบปรับนายอัถวุฒิ  ไผ่ไชย  และนายปฏิญญา  พิทยานุภากร กรณีสร้างราคาหุ้นบริษัททีดับบลิวแซด คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) (“TWZ”) เป็นจำนวนเงินรวม 20,635,579.57 บาท

สืบเนื่องจาก ก.ล.ต. ได้รับเรื่องจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าตรวจสอบพบสภาพการซื้อขายหุ้น TWZ ที่ผิดปกติอันเนื่องมาจากการซื้อขายของบุคคลกลุ่มหนึ่ง และจากการตรวจสอบของ ก.ล.ต. พบว่าในช่วงเวลาดังต่อไปนี้ (1) วันที่ 28 กันยายน ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2550 (2) วันที่ 28 เมษายน ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 และ (3) วันที่ 23 มิถุนายน ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2551 นายอัถวุฒิ และนายปฏิญญาได้ร่วมกันซื้อขายหุ้น TWZ ในลักษณะต่อเนื่องทำให้การซื้อขายหุ้น TWZ ผิดไปจากสภาพปกติของตลาดเพื่อชักจูงใจให้บุคคลทั่วไปเข้าทำการซื้อขายหุ้นดังกล่าว 

การกระทำของบุคคลทั้งสองเข้าข่ายเป็นการปฏิบัติฝ่าฝืนมาตรา 243 (2) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  คณะกรรมการเปรียบเทียบจึงได้เปรียบเทียบปรับนายอัถวุฒิ และนายปฏิญญา เป็นเงิน 16,071,788.32 บาท และ 4,563,791.25 บาท ตามลำดับ


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ http://www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map