Skip Ribbon Commands
Skip to main content
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข่าว ก.ล.ต.
ข่าว ก.ล.ต.
คุณอยู่ที่ : หน้าแรก > ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับ ที่ 13 / 2557

วันจันทร์ที่ 03 กุมภาพันธ์ 2557


ก.ล.ต. ผนึกกำลังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เดินหน้าสร้างความตื่นตัวด้านการระดมทุนและตลาดทุนให้แก่กิจการในต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง เปิดโครงการ “หุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด” รุ่นที่ 3 พร้อมมอบสิทธิประโยชน์เช่นเดิม ปิดรับสมัครปลายเดือนพฤษภาคม 2557 นี้

นายวรพล โสคติยานุรักษ์  เลขาธิการ ก.ล.ต. เปิดเผยว่า ก.ล.ต. ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย ชมรมวาณิชธนกิจ และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมโครงการ  เปิดโครงการ “หุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด” รุ่นที่ 3 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในต่างจังหวัดมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดทุน การระดมทุนในตลาดทุน และสามารถใช้ประโยชน์จากตลาดทุนอย่างเต็มที่  อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ธุรกิจตัวกลางและผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้สอบบัญชี บริษัทหลักทรัพย์ ขยายขอบเขตการทำธุรกิจไปยังจังหวัดต่าง ๆ นอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร

“นับตั้งแต่โครงการหุ้นใหม่ฯ ได้เริ่มขึ้นเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 219 บริษัท จาก 39 จังหวัดทั่วประเทศ   ก.ล.ต. ตระหนักว่า หากมีผู้เข้าร่วมโครงการกระจายตัวในจังหวัดต่าง ๆ มากขึ้น จะช่วยให้การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดทุน และแนวคิดในเรื่องการมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี แพร่หลายไปยังผู้ประกอบการในต่างจังหวัดมากขึ้น  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในต่างจังหวัดและธุรกิจครอบครัวในการยกระดับการบริหารงาน ในปีนี้ ก.ล.ต. และหน่วยงานพันธมิตรจึงจัดโครงการต่อเนื่อง เพื่อช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับภาคธุรกิจไทยทุกระดับทั่วประเทศ ทำให้เศรษฐกิจไทยมีพื้นฐานที่มั่นคงและเติบโตได้อย่างยั่งยืน” นายวรพล กล่าว

สำหรับกิจการที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับรุ่นก่อน ได้แก่ เป็นกิจการที่จัดตั้งในต่างจังหวัด หรือมีธุรกิจหลักในต่างจังหวัด ดำเนินกิจการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี ในงบการเงินปีล่าสุดจะต้องมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วและส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมีผลกำไรหรือกำไรสะสม รวมทั้งจะต้องทำคุณประโยชน์ให้แก่จังหวัด และมีความสนใจจะระดมทุนจากตลาดหลักทรัพย์ 

กิจการที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับตลาดทุน การระดมทุน และการเตรียมความพร้อมในการเข้าตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกิจการสามารถขอรับคำปรึกษาเพื่อเตรียมตัวขายหุ้นต่อประชาชนและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยทีมที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้สอบบัญชี ตลาดหลักทรัพย์ และ ก.ล.ต. โดยกิจการที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นจาก ก.ล.ต. ภายในปี 2558  จะได้รับมอบโล่เชิดชูเกียรติ พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.sec.or.th/ipop หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์ส่งเสริมการระดมทุน ก.ล.ต. โทร.  0-2695-9999 กด 2 หรือ 08-1931-4999 และสามารถยื่นใบสมัครได้ที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัด หอการค้าจังหวัด หรือ ก.ล.ต. ภายในวันที่  31 พฤษภาคม 2557 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ก.ล.ต. ดำเนินโครงการ “หุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด” มาแล้ว 2 รุ่น มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 219 บริษัท ครอบคลุม 39 จังหวัดทั่วประเทศ แบ่งเป็นรุ่นแรก 104 บริษัท และรุ่นที่ 2 จำนวน 115 บริษัท และช่วงเดือนมีนาคมนี้ จะมีการมอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่บริษัทที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นจาก ก.ล.ต. จำนวน 16 บริษัท พร้อมกับพันธมิตรที่เป็นผู้สนับสนุนบริษัทดังกล่าว


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ http://www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map