Skip Ribbon Commands
Skip to main content
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข่าว ก.ล.ต.
ข่าว ก.ล.ต.
คุณอยู่ที่ : หน้าแรก > ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับ ที่ 14 / 2554

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554


คณะกรรมการเปรียบเทียบมีคำสั่งเปรียบเทียบปรับนายชัชพงศ์ มัญชุภา รวม 2 กรณี เป็นจำนวนเงิน 1,185,785.60 บาท โดย  ก.ล.ต. ได้รับเรื่องจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า (1) นายชัชพงศ์ในขณะดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการและกรรมการของบริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998) จำกัด (มหาชน) (“SLC”) ได้ขายหุ้น SLC เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2552 โดยอาศัยข้อมูลภายในของบริษัท SLC ที่รู้จากตำแหน่งหน้าที่เกี่ยวกับการขายหุ้นจำนวนมากของผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหารให้แก่ผู้ซื้อกลุ่มใหม่ รวมทั้งการเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหารของบริษัท ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณะ    และ (2) นายชัชพงศ์ในฐานะรองกรรมการผู้จัดการและกรรมการของบริษัท SLC บอกกล่าวข้อความอันเป็นเท็จต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2552 โดยชี้แจงในนามบริษัท SLC ปฏิเสธข่าวการขายหุ้น SLC ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้บริหาร โดยเจตนาให้ผู้อื่นสำคัญผิดในข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบราคาซื้อขายหุ้น SLC   ทั้งที่ตนทราบข้อเท็จจริงดังกล่าวอยู่แล้วจากการปฏิบัติหน้าที่

การกระทำของนายชัชพงศ์เข้าข่ายเป็นการขายหุ้นโดยอาศัยข้อมูลภายในที่เป็นการเอาเปรียบผู้ลงทุนอื่น ฝ่าฝืนมาตรา 241 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเข้าข่ายเป็นการบอกกล่าวข้อความอันเป็นเท็จโดยมีเจตนาให้ผู้อื่นสำคัญผิดในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับราคาซื้อขายหลักทรัพย์ SLC ฝ่าฝืนมาตรา 238 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ มีความผิดต้องระวางโทษตามมาตรา 296 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน คณะกรรมการเปรียบเทียบจึงได้เปรียบเทียบปรับนายชัชพงศ์ เป็นจำนวนเงิน 685,785.60 บาท และ 500,000.00 บาท ตามลำดับ รวมเป็นเงิน 1,185,785.60 บาท


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ http://www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map