Skip Ribbon Commands
Skip to main content
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข่าว ก.ล.ต.
ข่าว ก.ล.ต.
คุณอยู่ที่ : หน้าแรก > ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับ ที่ 26 / 2542

วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2542


เมื่อวันที่ 27 และ 28 ธันวาคม 2542 สำนักงานได้ดำเนินการกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน กองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อสอบสวนและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประมวลกฎหมายอาญา ได้แก่ นายจิตต์อร่าม ปัณณมณีโชติ นายอร่าม ปัณณมณีโชติ นายพาณิชย์ ปัณณมณีโชติ นางจิตรา ปัณณมณีโชติ นายประสิทธิ์ พรไพฑูรย์สกุล และนางวไลพร ยงคุณาวุฒิ ซึ่งเป็นกรรมการ ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน และพนักงานของบริษัทไทยโมเดิร์นพลาสติค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และนายสุรเดช มุขยางกูร กรรมการผู้อำนวยการบริษัทอินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) วันที่ 27 ธันวาคม 2542 สำนักงานได้ดำเนินการกล่าวโทษกรรมการ ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน และพนักงานของบริษัทไทยโมเดิร์นพลาสติค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (บริษัท TM) กรณีกระทำความผิดตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และประมวลกฎหมายอาญา ในระหว่างเดือนมีนาคม 2536 ถึงเดือนธันวาคม 2540 ดังนี้ 1. นายจิตต์อร่าม ปัณณมณีโชติ นายอร่าม ปัณณมณีโชติ นายพาณิชย์ ปัณณมณีโชติ นางจิตรา ปัณณมณีโชติ และนายประสิทธิ์ พรไพฑูรย์สกุล ในฐานะกรรมการและผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท TM ซึ่งได้รับมอบหมายให้จัดการทรัพย์สินของบริษัทกระทำผิดหน้าที่โดยทุจริตจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินของบริษัท เบียดบังเอาทรัพย์ของบริษัทที่ตนครอบครองไว้เป็นของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต และกระทำการเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อตนเองหรือผู้อื่นอันเป็นการเสียหายแก่บริษัท อันเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา 307 มาตรา 308 และมาตรา 311 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ประกอบมาตรา 83 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 2. นายจิตต์อร่าม ปัณณมณีโชติ นายอร่าม ปัณณมณีโชติ นางจิตรา ปัณณมณีโชติ และนายประสิทธิ์ พรไพฑูรย์สกุล ในฐานะกรรมการและผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท TM กระทำหรือยินยอมให้กระทำการลงข้อความเท็จและไม่ลงข้อความสำคัญในบัญชี และจัดทำบัญชีไม่ครบถ้วนและไม่ตรงต่อความเป็นจริง เพื่อลวงให้บริษัทหรือผู้ถือหุ้นขาดประโยชน์อันควรได้หรือลวงบุคคลใด ๆ อันเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา 312 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ประกอบมาตรา 83 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 3. นายอร่าม ปัณณมณีโชติ และนางจิตรา ปัณณมณีโชติ ในฐานะกรรมการและผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท TM กระทำหรือยินยอมให้กระทำการปลอมเอกสารที่เกี่ยวกับบริษัทเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีของบริษัท ลงข้อความเท็จและจัดทำบัญชีไม่ตรงต่อความเป็นจริง เพื่อลวงบุคคลใด ๆ อันเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา 312 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ประกอบมาตรา 83 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และทำการปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอม อันเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา 264 และมาตรา 268 ประกอบมาตรา 83 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 4. นางวไลพร ยงคุณาวุฒิ พนักงานของบริษัท TM ในฐานะผู้สนับสนุนการกระทำความผิดของบุคคลตาม 1. ถึง 3. อันเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา 315 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ประกอบมาตรา 86 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และในฐานะร่วมกับบุคคลตาม 3. กระทำการปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอม อันเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา 264 และมาตรา 268 ประกอบมาตรา 83 แห่งประมวลกฎหมายอาญา วันที่ 28 ธันวาคม 2542 สำนักงานได้ดำเนินการกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนฯ เพื่อสอบสวนและดำเนินคดีเพิ่มเติมกับนายสุรเดช มุขยางกูร กรรมการผู้อำนวยการบริษัทอินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) (บริษัท IEC) ซึ่งได้รับมอบหมายให้จัดการทรัพย์สินของบริษัท IEC กระทำผิดหน้าที่ของตนโดยทุจริตจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินของบริษัท IEC และกระทำการเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อผู้อื่น อันเป็นการเสียหายแก่บริษัท IEC ระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2539 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2540 ซึ่งเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา 307 และมาตรา 311 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

ข่าวฉบับนี้แสดงข้อมูล ณ วันที่ออกข่าวตามที่ระบุไว้ข้างต้น หากประสงค์จะดูข้อมูลสถานะปัจจุบันของเรื่อง โปรดดู ข้อมูลการกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ http://www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map