Skip Ribbon Commands
Skip to main content
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข่าว ก.ล.ต.
ข่าว ก.ล.ต.
คุณอยู่ที่ : หน้าแรก > ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับ ที่ 27 / 2554

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2554

คณะกรรมการเปรียบเทียบมีคำสั่งเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิดกรณีสร้างราคาหุ้น 3 กรณี ได้แก่
(1) นางสาวลลนา ศิริจรรยากุล  นายสิปปกร ขาวสอาด  และนางสาวรินนภา คุณะวัฒน์สถิตย์ กรณีสร้างราคาหุ้นบริษัททราฟฟิกคอร์นเนอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (TRAF) (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทเอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (MPIC) และนางสาวจันทราภา วงศ์ไพบูลย์ ในฐานะผู้ช่วยเหลือสนับสนุน เป็นจำนวนเงินรวม 38,148,857.59 บาท
(2) นางผ่องศรี สลักเพชร และ ม.ล. สุนทรชัย ชยางกูร กรณีสร้างราคาหุ้นของบริษัทสามารถ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SAMART) บริษัทสามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) (SIM) และบริษัทสามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) (SAMTEL) รวมถึงนายสมชาย วิโมกข์เจริญสุข และนายสมรวย แซ่ลิ้ม ในฐานะผู้ช่วยเหลือสนับสนุน เป็นจำนวนเงินรวม 36,605,453.69 บาท  และ
(3) นายอดิเรก อุ่มบางตลาด กรณีเป็นผู้ช่วยเหลือสนับสนุนการสร้างราคาหุ้นบริษัทโรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (RCI) เป็นจำนวนเงิน 333,333.33 บาท

โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1)  กรณีสร้างราคาหุ้นบริษัททราฟฟิกคอร์นเนอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“TRAF”) 
ก.ล.ต. ได้รับแจ้งจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ตรวจสอบพบสภาพการซื้อขายหุ้น TRAF ที่ผิดปกติอันเนื่องมาจากการซื้อขายของบุคคลกลุ่มหนึ่ง ซึ่งจากการตรวจสอบของ ก.ล.ต. พบว่าในระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2550 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2551 นางสาวลลนา ศิริจรรยากุล ร่วมกับนายสิปปกร ขาวสอาด ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี จำกัด จัดหาบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อใช้ส่งคำสั่งซื้อขายสร้างราคาหุ้นรวม 3 บัญชี รวมทั้งได้ตกลงรู้เห็นกับนางสาวรินนภา คุณะวัฒน์สถิตย์ ในการใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของนางสาวรินนภา ในการสร้างราคาหุ้น TRAF ด้วย โดยมีพฤติกรรมสลับกันซื้อขาย ผลักดันราคา จับคู่ซื้อขายกันเอง และแตกคำสั่งย่อยๆ หลายคำสั่ง ในลักษณะอำพรางเพื่อให้บุคคลทั่วไปหลงผิดเกี่ยวกับปริมาณและราคาซื้อขายหุ้น TRAF รวมทั้งซื้อขายในลักษณะต่อเนื่อง ทำให้การซื้อขายหุ้น TRAF ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เพื่อจูงใจให้นักลงทุนอื่นเข้าซื้อขายหุ้นดังกล่าว

ส่วนการซื้อขายในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของนางสาวรินนภาได้รับความช่วยเหลือจากนางสาวจันทราภา วงศ์ไพบูลย์ ซึ่งขณะนั้นปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี จำกัด เป็นผู้ส่งคำสั่งในลักษณะที่ไม่เหมาะสม

การกระทำของนางสาวลลนา นายสิปปกร และนางสาวรินนภา เข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 243 (1) ประกอบมาตรา 244 และมาตรา 243 (2)  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ประกอบมาตรา 83 แห่งประมวลกฎหมายอาญา  คณะกรรมการเปรียบเทียบจึงได้เปรียบเทียบปรับบุคคลทั้งสามเป็นจำนวนเงิน 36,815,524.26 บาท  500,000 บาท  และ 500,000 บาท ตามลำดับ  ส่วนการกระทำของนางสาวจันทราภา เข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 243 (1) ประกอบมาตรา 244 และมาตรา 243 (2) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ประกอบมาตรา 86 แห่งประมวลกฎหมายอาญา  คณะกรรมการเปรียบเทียบจึงได้เปรียบเทียบปรับนางสาวจันทราภา เป็นเงิน 333,333.33 บาท  สำหรับในด้านการเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ก.ล.ต. จะได้ดำเนินการกับนายสิปปกรและนางสาวจันทราภาต่อไป

(2)  กรณีสร้างราคาหุ้นของบริษัทสามารถ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“SAMART”) บริษัทสามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) (“SIM”) และบริษัทสามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) (“SAMTEL”) 
ก.ล.ต. ได้รับแจ้งจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ตรวจสอบพบสภาพการซื้อขายหุ้น SAMART  SIM  และ SAMTEL ที่ผิดปกติอันเนื่องมาจากการซื้อขายของบุคคลกลุ่มหนึ่ง ซึ่งจากการตรวจสอบของ ก.ล.ต. พบว่า  (1) หุ้น SAMART ระหว่างวันที่ 5 เมษายน 2549 ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2549  (2) หุ้น SIM ระหว่างวันที่ 11 มกราคม 2549 ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2549 และ (3) หุ้น SAMTEL ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม 2549  ถึงวันที่ 19 กันยายน 2549 มีปริมาณและราคาซื้อขายเปลี่ยนแปลงไปผิดจากสภาพปกติของตลาดเนื่องจากนางผ่องศรี สลักเพชร ซึ่งรู้เห็นตกลงกับ ม.ล. สุนทรชัย ชยางกูร ใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของ ม.ล. สุนทรชัย  นายสมชาย วิโมกข์เจริญสุข  และนายสมรวย แซ่ลิ้ม ซื้อขายหุ้น SAMART หุ้น SIM และหุ้น SAMTEL ในลักษณะผลักดันราคาและพยุงราคา ซื้อขายจับคู่กันเองระหว่างบัญชีในลักษณะอำพรางเพื่อให้บุคคลทั่วไปหลงผิดเกี่ยวกับปริมาณและราคาซื้อขายหุ้นดังกล่าว รวมทั้งมีพฤติกรรมซื้อขายในลักษณะต่อเนื่องที่ทำให้การซื้อขายหุ้นผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เพื่อชักจูงให้บุคคลทั่วไปเข้าซื้อขายหุ้นเหล่านั้น โดยมีนายสมชาย และนายสมรวย ให้การช่วยเหลือสนับสนุนในการกระทำผิดด้วยการให้ยืมใช้ชื่อในการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และบัญชีเงินฝากธนาคาร และอำนวยความสะดวกด้านธุรกรรมทางการเงิน  

การกระทำของนางผ่องศรี และ ม.ล. สุนทรชัย เข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 243 (1) ประกอบมาตรา 244 และมาตรา 243 (2)  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ  ประกอบมาตรา 83 แห่งประมวลกฎหมายอาญา  คณะกรรมการเปรียบเทียบจึงได้เปรียบเทียบปรับนางผ่องศรี 33,105,453.71 บาท และ ม.ล. สุนทรชัย 1,500,000 บาท ส่วนการกระทำของนายสมชาย และนายสมรวย เข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 243 (1) ประกอบมาตรา 244 และมาตรา 243 (2) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ประกอบมาตรา 86 แห่งประมวลกฎหมายอาญา คณะกรรมการเปรียบเทียบจึงได้เปรียบเทียบปรับนายสมชาย และนายสมรวย รายละ 999,999.99  บาท 

(3) กรณีสร้างราคาหุ้นบริษัทโรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“RCI”) 
ตามที่ ก.ล.ต. ได้เปิดเผยข้อมูลเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553 ว่า ก.ล.ต. ได้กล่าวโทษนายอดิเรก อุ่มบางตลาดต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษเนื่องจากนายอดิเรกไม่ยินยอมเข้ารับการเปรียบเทียบอันสืบเนื่องมาจากการช่วยเหลือสนับสนุนการกระทำผิดในการสร้างราคาหุ้น RCI เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2551 ซึ่งเข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 243 (1) ประกอบมาตรา 244 และมาตรา 243 (2) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ประกอบมาตรา 86 แห่งประมวลกฎหมายอาญา

ต่อมาภายหลังการกล่าวโทษ  กรมสอบสวนคดีพิเศษได้แจ้งมายัง ก.ล.ต. ว่า นายอดิเรกประสงค์จะกลับเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ  ก.ล.ต. จึงได้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการเปรียบเทียบเพื่อพิจารณา คณะกรรมการเปรียบเทียบพิจารณาแล้ว มีคำสั่งเปรียบเทียบปรับนายอดิเรก 333,333.33 บาท


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ http://www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map