Skip Ribbon Commands
Skip to main content
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข่าว ก.ล.ต.
ข่าว ก.ล.ต.
คุณอยู่ที่ : หน้าแรก > ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับ ที่ 28 / 2558

วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2558


ก.ล.ต. เปิดเผยกรณีคณะกรรมการเปรียบเทียบมีคำสั่งเปรียบเทียบนางพันทิพา ถิรกนกวิไล เป็นเงิน 500,000 บาท กรณีใช้ข้อมูลภายในขายหุ้นบริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) (IT)

ก.ล.ต. ได้รับแจ้งจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556 และวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 นางพันทิพา ได้ขายหุ้น IT จำนวน 374,440 หุ้น ผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นในประการที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบต่อบุคคลภายนอก โดยอาศัยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหุ้น IT ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อประชาชนเกี่ยวกับผลประกอบการในงบการเงินประจำปี 2555 ของ IT ที่มีกำไรสุทธิลดลงจากงบการเงินประจำปี 2554 อย่างมากเป็นจำนวนเงิน 129.83 ล้านบาท หรือร้อยละ 59.77 ต่ำสุดในรอบ 9 ปี นับแต่ปี 2547 และการประกาศงดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานไตรมาส 4/2555 โดยนางพันทิพาได้ล่วงรู้ข้อมูลดังกล่าวในฐานะรองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัท

การกระทำข้างต้นเข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 241 ซึ่งต้องระวางโทษตามมาตรา 296 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการเปรียบเทียบจึงได้เปรียบเทียบปรับนางพันทิพา เป็นเงิน 500,000 บาท

 


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ http://www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map