Skip Ribbon Commands
Skip to main content
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข่าว ก.ล.ต.
ข่าว ก.ล.ต.
คุณอยู่ที่ : หน้าแรก > ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับ ที่ 35 / 2558

วันพุธที่ 18 มีนาคม 2558


ก.ล.ต. สั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบผู้ควบคุมการปฏิบัติงานที่ปรึกษาทางการเงิน (ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน) รายนายธเนศ เกษมศานติ์ สังกัดบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด  กรณีจงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ปกปิดข้อความจริงในสาระสำคัญรวมทั้งกล่าวโทษนายธเนศต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรณีให้ถ้อยคำอันเป็นเท็จต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

สืบเนื่องจากการตรวจสอบของ ก.ล.ต. เพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาดำเนินคดีกรณีการใช้ข้อมูลภายในซื้อหุ้นของบริษัทจดทะเบียนแห่งหนึ่ง อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 241 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นายธเนศในฐานะผู้ควบคุมการปฏิบัติงานและกรรมการบริหารบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในธุรกรรมประเมินมูลค่ากิจการและจัดทำคำเสนอซื้อหุ้นเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดทำและนำส่งข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง โดยข้อมูลดังกล่าวมีสาระสำคัญต่อการพิจารณาว่าบุคคลใดอาศัยประโยชน์จากการเข้าถึงหรือล่วงรู้ข้อมูลภายในเพื่อซื้อหุ้น  นอกจากนี้ นายธเนศยังให้ถ้อยคำอันเป็นเท็จต่อ ก.ล.ต. ซึ่งมีผลอย่างมากต่อการพิจารณาและพิสูจน์การกระทำผิด และเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ

การกระทำของนายธเนศเป็นการปฏิบัติหน้าที่ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานบกพร่องอย่างร้ายแรง ด้วยการจงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จและปกปิดข้อความจริงในสาระสำคัญ ที่ควรระบุในเอกสารที่ยื่นต่อ ก.ล.ต. และไม่ปฏิบัติงานเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพด้วยความรับผิดชอบโดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความระมัดระวัง ในการปฏิบัติงานและรักษาจรรยาบรรณ อันเข้าข่ายลักษณะต้องห้ามตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงิน และขอบเขตการดำเนินงาน พ.ศ. 2552   ก.ล.ต. จึงสั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบผู้ควบคุมการปฏิบัติงานรายนายธเนศ

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ได้กล่าวโทษนายธเนศต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรณีให้ถ้อยคำอันเป็นเท็จต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา 302 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ อีกกรณีหนึ่ง

อนึ่ง การที่นายธเนศซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด และเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. มีพฤติกรรมบกพร่องต่อหน้าที่อย่างร้ายแรง แสดงให้เห็นว่าระบบการบริหารจัดการและการควบคุมดูแลบุคลากร
ของบริษัท ไม่เป็นไปตามมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพที่ปรึกษาทางการเงิน  ก.ล.ต. จึงมีหนังสือกำชับบริษัท ให้ตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษาทางการเงินเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ โดยให้มีความรับผิดชอบและระมัดระวังในการนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่ยื่นต่อ ก.ล.ต. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายให้มีความถูกต้องครบถ้วน โดยต้องไม่มีการปกปิด ตัดทอน หรือคัดเลือกข้อมูลหรือเอกสารที่นำส่ง อีกทั้งควบคุมดูแลบุคลากรและลงโทษบุคลากรที่กระทำผิดอย่างเคร่งครัด

 


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ http://www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map