Skip Ribbon Commands
Skip to main content
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข่าว ก.ล.ต.
ข่าว ก.ล.ต.
คุณอยู่ที่ : หน้าแรก > ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับ ที่ 36 / 2557

วันพุธที่ 19 มีนาคม 2557


ก.ล.ต. เปิดเผยกรณีคณะกรรมการเปรียบเทียบมีคำสั่งเปรียบเทียบนายสุมิตร ชาญเมธี เป็นเงิน 500,000 บาท กรณีใช้ข้อมูลภายในซื้อหุ้นบริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน) (RPC) เพื่อตนเอง

ก.ล.ต. ได้รับแจ้งจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า ระหว่างวันที่ 9-22 พฤศจิกายน 2555 นายสุมิตร ได้ซื้อหุ้น RPC ผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบุตรชายที่ตนเองเป็นผู้รับมอบอำนาจสั่งซื้อขายจำนวน 1,786,100 หุ้น โดยอาศัยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญด้านบวกต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้น RPC ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อประชาชน ซึ่งนายสุมิตรในขณะนั้นดำรงตำแหน่งกรรมการของ RPC ได้ล่วงรู้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมที่ RPC จะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) (SAMCO) ในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญในช่วงปลายปี 2555 อันจะส่งผลดีให้ RPC ซึ่งขณะนั้นกำลังประสบปัญหาวิกฤตจนต้องหยุดการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัท ให้สามารถขยายความร่วมมือทางธุรกิจกับพันธมิตรเพื่อครอบคลุมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กว้างขึ้น และจะทำให้ RPC ได้รับเงินปันผลจากการลงทุนใน SAMCO และได้ประโยชน์จากการรับรู้เงินลงทุนในบริษัทร่วมโดยวิธีส่วนได้เสีย (equity method) อีกด้วย

การกระทำของนายสุมิตรมีลักษณะเป็นการใช้ข้อมูลภายในในประการที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบต่อบุคคล ภายนอกเข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 241 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการเปรียบเทียบจึงได้เปรียบเทียบปรับนายสุมิตร เป็นเงิน 500,000 บาท


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ http://www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map