Skip Ribbon Commands
Skip to main content
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข่าว ก.ล.ต.
ข่าว ก.ล.ต.
คุณอยู่ที่ : หน้าแรก > ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับ ที่ 45 / 2554

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2554

คณะกรรมการเปรียบเทียบมีคำสั่งเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิดกรณีสร้างราคาหุ้น 2 กรณี ได้แก่
(1)  นายพัฒนพงษ์ ตนุมัธยา กรณีสร้างราคาหุ้นบริษัทแอสคอน คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (“ASCON”) รวมทั้งนายไผทภูมิ สงเคราะห์  และนางสาวชลาลัย สาลิวรรธนะ ในฐานะผู้ช่วยเหลือสนับสนุน เป็นจำนวนเงินรวม 48,794,056.20 บาท และ
(2)  นางสาวสุปราณี โยธินอุปไมย  นายพงศ์ภพ งามอัจฉริยะกุล  และนายสมบุญ แซ่จ๋าว กรณีสร้างราคาหุ้นบริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“KC”) รวมทั้งนายคณิสร์ พลานันต์ และนางสาวอัยรินทร์ พงศ์เกษมหิรัญ ในฐานะผู้ช่วยเหลือสนับสนุน เป็นจำนวนเงินรวม 2,166,666.66 บาท

โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1)  กรณีสร้างราคาหุ้นบริษัทแอสคอน คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (“ASCON”) 
ก.ล.ต. ได้รับแจ้งจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ตรวจสอบพบสภาพการซื้อขายหุ้น ASCON ที่ผิดปกติอันเนื่องมาจากการซื้อขายของบุคคลกลุ่มหนึ่ง ซึ่งจากการตรวจสอบของ ก.ล.ต. พบว่า ในระหว่างวันที่ 9 มกราคม 2549 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2550 นายพัฒนพงษ์ ตนุมัธยา ได้ใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลอื่นจำนวน 5 ราย ซื้อขายหุ้น ASCON ในลักษณะทั้งผลักดันและพยุงราคาและซื้อขายจับคู่กันเองระหว่างบัญชีในลักษณะอำพรางเพื่อให้บุคคลทั่วไปหลงผิดเกี่ยวกับปริมาณและราคาซื้อขายหุ้น ASCON รวมทั้งซื้อขายในลักษณะต่อเนื่องที่ทำให้การซื้อขายหุ้น ASCON ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เพื่อชักจูงบุคคลทั่วไปให้ซื้อขายหุ้นดังกล่าว โดยมีนายไผทภูมิ สงเคราะห์ และนางสาวชลาลัย สาลิวรรธนะ ซึ่งในขณะนั้นปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ ให้ความช่วยเหลือด้วยการส่งคำสั่งซื้อขายซึ่งมีลักษณะสร้างราคาดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งรับคำสั่งซื้อขายจากบุคคลที่ไม่ใช่เจ้าของบัญชีและและปกปิดตัวตนของบุคคลที่ใช้บัญชีดังกล่าว

การกระทำของนายพัฒนพงษ์เข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 243 (1) ประกอบมาตรา 244 และมาตรา 243 (2) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการเปรียบเทียบจึงได้เปรียบเทียบปรับนายพัฒนพงษ์ เป็นเงิน 48,127,389.54 บาท สำหรับนายไผทภูมิ และนางสาวชลาลัย ในฐานะผู้สนับสนุนเข้าข่ายมีความผิดตามมาตรา 243 (1) ประกอบมาตรา 244 และมาตรา 243 (2) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ประกอบมาตรา 86 แห่งประมวลกฎหมายอาญา คณะกรรมการเปรียบเทียบจึงได้เปรียบเทียบปรับบุคคลทั้งสอง รายละ 333,333.33 บาท  สำหรับในด้านการเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ก.ล.ต. จะดำเนินการกับนายไผทภูมิและนางสาวชลาลัยต่อไป

(2)  กรณีสร้างราคาหุ้นบริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“KC”) 
ก.ล.ต. ได้รับแจ้งจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ตรวจสอบพบสภาพการซื้อขายหุ้น KC ที่ผิดปกติอันเนื่องมาจากการซื้อขายของบุคคลกลุ่มหนึ่ง ซึ่งจากการตรวจสอบของ ก.ล.ต. พบว่าปริมาณและราคาซื้อขายหุ้น KC ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2551 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2551 ได้เปลี่ยนแปลงไปผิดจากสภาพปกติของตลาดเนื่องจากนางสาวสุปราณี โยธินอุปไมย ได้รู้เห็นตกลงกับนายพงศ์ภพ งามอัจฉริยะกุล  และนายสมบุญ แซ่จ๋าว ซื้อขายหุ้น KC ด้วยการจับคู่ซื้อขายระหว่างกันจำนวนมากในลักษณะทั้งผลักดันและพยุงราคา รวมทั้งซื้อขายในลักษณะต่อเนื่องกัน เพื่อชักจูงบุคคลทั่วไปให้ซื้อขายหุ้นดังกล่าว โดยมีนายคณิสร์ พลานันต์ ให้การช่วยเหลือในการอำนวยความสะดวกด้านธุรกรรมการเงิน ส่วนนางสาวอัยรินทร์ พงศ์เกษมหิรัญ ให้การช่วยเหลือโดยเป็นผู้สั่งซื้อขายหุ้นในบัญชีของนางสาวสุปราณี 

การกระทำของนางสาวสุปราณี นายพงศ์ภพ และนายสมบุญ  เข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 243 (1) ประกอบมาตรา 244 และมาตรา 243 (2)  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ประกอบมาตรา 83 แห่งประมวลกฎหมายอาญา  คณะกรรมการเปรียบเทียบจึงได้เปรียบเทียบปรับบุคคลทั้งสาม รายละ 500,000 บาท  สำหรับนายคณิสร์และนางสาวอัยรินทร์ ในฐานะผู้สนับสนุนเข้าข่ายมีความผิดตามมาตรา 243 (1) ประกอบมาตรา 244 และมาตรา 243 (2) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ประกอบมาตรา 86 แห่งประมวลกฎหมายอาญา  คณะกรรมการเปรียบเทียบจึงได้ปรับบุคคลทั้งสอง รายละ 333,333.33  บาท 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ http://www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map