Skip Ribbon Commands
Skip to main content
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข่าว ก.ล.ต.
ข่าว ก.ล.ต.
คุณอยู่ที่ : หน้าแรก > ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับ ที่ 59 / 2553

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2553


จากการแจ้งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและการตรวจสอบของ ก.ล.ต. พบพยานหลักฐานที่น่าเชื่อได้ว่า ในระหว่างปี 2549  นายบี  เตชะอุบล ซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งกรรมการ และรับผิดชอบในการดำเนินงานและการจัดการทรัพย์สินของบริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) (“IEC”) ได้กระทำการเข้าข่ายผิดหน้าที่ของกรรมการบริษัทด้วยการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ หรือเบียดบังเอาทรัพย์สินของ IEC ไปเป็นของตนเองหรือบุคคลอื่น โดยดำเนินการให้ IEC ทำสัญญาขอใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จากบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งน่าเชื่อว่ามีความเกี่ยวข้องกับนายบี  เป็นเหตุให้ IEC ต้องชำระเงินให้แก่ บริษัทดังกล่าวรวม 60.5 ล้านบาท  โดยที่ IEC ไม่ได้รับประโยชน์  และทำให้ได้รับความเสียหาย ซึ่งการกระทำดังกล่าว มีนายวรเศรษฐ์  อุนยโกวิท (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นนายธนาชัย  อุนยโกวิท) ในขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้บริหารของ IEC เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนการกระทำของนายบี 

การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 307  308  311  313  และมาตรา 315 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ในวันนี้ ( 27 สิงหาคม 2553) ก.ล.ต. จึงได้กล่าวโทษนายบี  เตชะอุบล และนายวรเศรษฐ์  อุนยโกวิท ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย

ทั้งนี้ บุคคลที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษดำเนินคดีโดย  ก.ล.ต. เพราะเหตุทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์เข้าข่ายเป็นบุคคลที่มีลักษณะขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น  ตามข้อ 3 ประกอบข้อ 4 (3) ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 8/2553  เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ลงวันที่ 23 เมษายน 2553  และมีผลให้ต้องพ้นจากตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน และจะดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในบริษัทต่อไปมิได้ตามนัยมาตรา 89/4 และมาตรา 89/6 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน  นอกจากนี้ ยังเข้าข่ายมีลักษณะต้องห้ามในการเป็นบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอีกด้วยข่าวฉบับนี้แสดงข้อมูล ณ วันที่ออกข่าวตามที่ระบุไว้ข้างต้น หากประสงค์จะดูข้อมูลสถานะปัจจุบันของเรื่อง โปรดดู ข้อมูลการกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ http://www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map