Skip Ribbon Commands
Skip to main content
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข่าว ก.ล.ต.
ข่าว ก.ล.ต.
คุณอยู่ที่ : หน้าแรก > ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับ ที่ 72 / 2552

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2552


คณะกรรมการเปรียบเทียบมีคำสั่งเปรียบเทียบปรับนายรัชชานนท์  พิริยะพงศ์พันธุ์ หรือชื่อเดิมนายวิสิทธิ์  กาญจโนภาส ทนายความบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด และนางสาวเสาวภาคย์ อรุณเวช เลขานุการของนายรัชชานนท์ กรณีซื้อหุ้น บมจ. แกรนด์ แอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ (“GRAND”) โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณะ โดยมีคำสั่งเปรียบเทียบปรับนายรัชชานนท์ จำนวน 6,686,549.80 บาท และนางสาวเสาวภาคย์ ผู้ให้ความช่วยเหลือในการกระทำผิด จำนวน 333,333.33 บาท 

จากการที่ ก.ล.ต. ได้รับเรื่องจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า ในปลายเดือนมีนาคม 2549 บริษัท เบเคอร์ฯ ได้รับแต่งตั้งจากผู้ซื้อให้เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายในการซื้อหุ้นเพื่อครอบงำกิจการของ GRAND  และนายรัชชานนท์ ในฐานะหัวหน้าทีมที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัท เบเคอร์ฯ  ที่รับผิดชอบและเข้าร่วมในการเจรจาซื้อหุ้นดังกล่าว  ได้ล่วงรู้ข้อเท็จจริงที่ยังไม่เปิดเผยต่อประชาชน อันมีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อราคาหุ้น GRAND  ตั้งแต่เริ่มเจรจา จนกระทั่งได้ข้อตกลงยุติ อันนำไปสู่การทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ GRAND ในราคาสูงกว่าราคาตลาดในขณะนั้น ซึ่งได้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดดังกล่าวต่อประชาชนในวันที่ 30 มิถุนายน 2549

ในช่วงเวลาหลังจากที่นายรัชชานนท์ได้ล่วงรู้ข้อมูลดังกล่าว จนถึงก่อนวันที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลนั้นต่อประชาชน ปรากฏข้อเท็จจริงว่า นายรัชชานนท์ได้ให้นางสาวเสาวภาคย์ เลขานุการ ซื้อหุ้น GRAND เพื่อประโยชน์ของตน ผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของญาตินางสาวเสาวภาคย์ รวมจำนวน 7,561,200 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.96 - 4.70 บาท  และได้ทยอยขายหุ้น GRAND ออกไปภายหลังโดยได้กำไร

การกระทำของนายรัชชานนท์เข้าข่ายเป็นการเอาเปรียบผู้ลงทุน และฝ่าฝืนมาตรา 241 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ต้องระวางโทษตามมาตรา 296 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน โดยมีนางสาวเสาวภาคย์ เป็นผู้สนับสนุน ซึ่งนายรัชชานนท์และนางสาวเสาวภาคย์ได้ยินยอมเข้ารับการเปรียบเทียบ  เป็นจำนวนเงิน 6,686,549.80  บาท และ 333,333.33 บาท ตามลำดับ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ http://www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map