Skip Ribbon Commands
Skip to main content
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข่าว ก.ล.ต.
ข่าว ก.ล.ต.
คุณอยู่ที่ : หน้าแรก > ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับ ที่ 77 / 2556

วันพฤหัสบดีที่ 08 สิงหาคม 2556


ก.ล.ต. กล่าวโทษอดีตกรรมการและผู้บริหารบริษัทอะโกร อินดัสเตรียล แมชชีนเนอรี่ จำกัด (มหาชน) (“AMAC”) ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทแมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“MAX”) กับพวก รวม 8 ราย ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556  เนื่องจากมีการกระทำที่เข้าข่ายจัดทำและเปิดเผยข้อมูลเท็จในเอกสารบัญชีและงบการเงินของบริษัท และ/หรือ ทุจริตยักยอกเงินของบริษัท โดยบุคคลที่ถูกกล่าวโทษ ได้แก่ นายสุทธิศักดิ์ โล่ห์สวัสดิ์ อดีตกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  นายมานะ เสถบุตร อดีตกรรมการผู้จัดการ  นางสาววัชรี อรรณพเพ็ชร อดีตกรรมการและผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ  นางเพนนี ทศจรูญเกียรติ อดีตผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน  นายนิพนธ์ ภู่ผกาพันธุ์พงษ์ อดีตผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ  นายปิยวัฒน์ มากเจริญ อดีตผู้จัดการโรงงาน  นางดรุณี ภูเงิน ผู้ช่วยส่วนตัวของนายสุทธิศักดิ์ และนางสาวปภาวินท์ ปิ่นวัฒนา เลขานุการส่วนตัวของนายสุทธิศักดิ์

ก.ล.ต.  ตรวจสอบพยานหลักฐานแล้วเห็นว่า บุคคลทั้ง 8 รายได้ร่วมกันดำเนินการ หรือมีส่วนรู้เห็นยินยอมหรือให้ความช่วยเหลือสนับสนุน ให้มีการลงข้อความเท็จในบัญชีหรือเอกสารของ AMAC หรือจัดทำบัญชีและงบการเงินปี 2551 และ 2552 ไม่ถูกต้อง ไม่ตรงต่อความเป็นจริง เกี่ยวกับรายการซื้อวัตถุดิบ ว่าจ้างผลิตแม่พิมพ์อะไหล่ ขายสินค้า และรับจ้างประกอบเครื่องยนต์ รวมทั้งรายการรับคืนสินค้าและรายการแยกชิ้นส่วนสินค้าและอะไหล่เพื่อประมูลขายในราคาเศษเหล็ก ทำให้งบการเงินประจำปี 2551 และ 2552 ของ AMAC แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานที่ผิดไปจากความเป็นจริง อันเป็นการลวงบุคคลทั่วไป อันเข้าข่ายเป็นความผิดและต้องระวางโทษตามมาตรา 312 และมาตรา 315 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ”) แล้วแต่กรณี  นอกจากนี้ การกระทำดังกล่าวยังทำให้ AMAC ได้รับความเสียหาย โดยนายสุทธิศักดิ์และนิติบุคคลแห่งหนึ่งซึ่งมีนางดรุณีและนางสาวปภาวินท์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ได้รับประโยชน์โดยมิชอบ  การกระทำของบุคคลทั้ง 3 ราย จึงเข้าข่ายเป็นความผิดและต้องระวางโทษตามมาตรา 307 มาตรา 308 มาตรา 311 มาตรา 313 มาตรา 315 และมาตรา 89/7 ซึ่งระวางโทษตามมาตรา 281/2 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ แล้วแต่กรณี ด้วย

ทั้งนี้ บุคคลที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษดำเนินคดีโดย ก.ล.ต. เพราะเหตุต้องสงสัยเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นเท็จ และ/หรือเหตุทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์ดังกล่าว  เป็นบุคคลที่มีลักษณะขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามข้อ 3 ประกอบข้อ 4 (3) ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 8/2553  เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ลงวันที่ 23 เมษายน 2553  โดยบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษจะต้องพ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน และจะดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในบริษัทต่อไปไม่ได้ตามนัยมาตรา 89/4 และมาตรา 89/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ  ดังนั้น ก.ล.ต. จึงไม่สามารถแสดงชื่อของนายสุทธิศักดิ์ โล่ห์สวัสดิ์ ในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหารบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ ก.ล.ต. กล่าวโทษ

อนึ่ง การกล่าวโทษของ ก.ล.ต. เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกระบวนการบังคับใช้กฎหมายทางอาญาเท่านั้น ภายใต้กระบวนการนี้ การพิจารณาวินิจฉัยว่าบุคคลใดเป็นผู้กระทำผิดทางอาญาเป็นอำนาจและดุลพินิจ
ของศาลยุติธรรม

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ http://www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map