Skip Ribbon Commands
Skip to main content
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข่าว ก.ล.ต.
ข่าว ก.ล.ต.
คุณอยู่ที่ : หน้าแรก > ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับ ที่ 8 / 2552

วันอังคารที่ 20 มกราคม 2552


ก.ล.ต. เปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิดจำนวน 9 ราย ได้แก่ (1) นายยรรยง อัครจินดานนท์ (2) นายเอก พุทธาโกฐิรัตน์ (3) นางอรัญญา
ศิลาทอง และ (4) นางปิยะนุช รังคสิริ  กรณีสร้างราคาหุ้นบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TWZ) เป็นจำนวนเงินรวม
47,637,551.16 บาท  พร้อมกันนี้ ได้เปรียบเทียบปรับ (5) นางสาวสุวรรณา มณีสวัสดิ์  (6) นายพรพัฒน์ ศรีพรพัฒน์ และ (7) นางทิพรัตน์
สุธรรมสมัย กรณีสร้างราคาหุ้นบริษัท วินโคสท์ อินดัสเทรียล พาร์ค จำกัด (มหาชน) (WIN) เป็นจำนวนเงินรวม 1,500,000 บาท
และเปรียบเทียบปรับ (8) นายพัฒนพงษ์ ตนุมัธยา และ (9) นายศิริชัย รัศมีจันทร์ กรณีใช้ข้อมูลภายในซื้อหุ้นของบริษัทแอสคอน
คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (ASCON) เป็นจำนวนเงินรวม 1,030,494.98 บาท

กรณีสร้างราคาหุ้น TWZ  สืบเนื่องจากสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับเรื่องจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจากการตรวจสอบในเชิงลึก
พบสภาพการซื้อขายที่ผิดปกติของหุ้น TWZ ในระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2548 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2549  (รวม 97 วันทำการ)
อันเป็นผลมาจากการที่นายยรรยง อัครจินดานนท์  ซึ่งได้ใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเองและบุคคลอื่น ร่วมกับนายเอก พุทธาโกฐิรัตน์ 
นางอรัญญา  ศิลาทอง  และบุคคลอื่นอีกจำนวน 2 ราย ทำการซื้อขายหุ้น TWZ ในลักษณะต่อเนื่องกัน ทำให้การซื้อหรือขายหุ้น TWZ ผิดไปจาก
สภาพปกติของตลาด เพื่อชักจูงให้บุคคลทั่วไปเข้าทำการซื้อหรือขายหุ้นนั้น  โดยมีนางปิยะนุช รังคสิริ ร่วมกระทำการดังกล่าว  ซึ่งเข้าข่าย
เป็นการฝ่าฝืนมาตรา 243 (2) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และมาตรา 83 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
มีระวางโทษตามมาตรา 296 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ  คณะกรรมการเปรียบเทียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั้งตามมาตรา 317
แห่ง พ.ร.บ. ฉบับเดียวกัน จึงได้มีคำสั่งเปรียบเทียบปรับ (1) นายยรรยง เป็นจำนวนเงิน 29,461,550.99 บาท (2) นายเอก เป็นจำนวนเงิน
14,430,242.68 บาท (3) นางอรัญญา เป็นจำนวนเงิน 3,245,757.49 บาท และ (4) นางปิยะนุช เป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท
รวมเป็นเงินค่าปรับทั้งสิ้น 47,637,551.16 บาท  และสำหรับผู้กระทำความผิดอีก 2 ราย สำนักงาน ก.ล.ต. อยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมาย

กรณีสร้างราคาหุ้น WIN  สืบเนื่องจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตรวจสอบพบสภาพการซื้อขายที่ผิดปกติของหุ้น WIN ในระหว่างวันที่ 10 มีนาคม 2549
ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2549 (รวม 11 วันทำการ) ซึ่งเป็นผลมาจากการซื้อขายโดยรู้เห็นหรือตกลงร่วมกันของนางสาวสุวรรณา มณีสวัสดิ์ 
นายพรพัฒน์ ศรีพรพัฒน์ และ นางทิพรัตน์ สุธรรมสมัย ในลักษณะอันเป็นการอำพรางเพื่อให้บุคคลทั่วไปหลงผิดเกี่ยวกับสภาพการซื้อขายของหุ้น WIN
เพื่อชักจูงให้บุคคลทั่วไปเข้าทำการซื้อหรือขายหุ้นนั้น เข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 243 (1) (2) ประกอบมาตรา 244 (2) (3) แห่ง พ.ร.บ.
หลักทรัพย์ฯ  และมาตรา 83 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งต้องระวางโทษตามมาตรา 296 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ  คณะกรรมการเปรียบเทียบ
จึงได้มีคำสั่งเปรียบเทียบผู้กระทำผิดทั้งสามราย เป็นจำนวนเงินรายละ 500,000 บาท รวมเป็นเงินค่าปรับทั้งสิ้น 1,500,000 บาท

กรณีใช้ข้อมูลภายในซื้อหุ้น ASCON  สืบเนื่องจากสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับเรื่องจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และจากการตรวจสอบในเชิงลึกพบว่า
นายพัฒนพงษ์ ตนุมัธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ ASCON และนายศิริชัย รัศมีจันทร์ ในฐานะกรรมการ ได้ล่วงรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของ ASCON ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่มีนัยสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้น และบุคคลทั้งสองได้อาศัยข้อเท็จจริงดังกล่าว
ในการซื้อหุ้น ASCON ผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเองและบุคคลอื่น ก่อนที่บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลการเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อประชาชน
ซึ่งเข้าข่ายเป็นการซื้อหุ้นโดยอาศัยข้อมูลภายในที่เป็นการเอาเปรียบผู้ลงทุนทั่วไป ถือเป็นการปฏิบัติฝ่าฝืนมาตรา 241 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ 
โดยมีระวางโทษตามมาตรา 296 แห่ง พ.ร.บ. ฉบับเดียวกัน  คณะกรรมการเปรียบเทียบจึงได้มีคำสั่งเปรียบเทียบปรับนายพัฒนพงษ์ และ
นายศิริชัย เป็นจำนวนเงิน 530,494.98 บาท และ 500,000 บาท ตามลำดับ  นอกจากนี้ นายศิริชัย ยังถูกเปรียบเทียบปรับ กรณีซื้อขายหุ้น
ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลอื่น แต่ไม่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำผิดมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ
และมีระวางโทษตามมาตรา 275 แห่ง พ.ร.บ. ฉบับเดียวกัน เป็นจำนวนเงิน 201,625 บาท


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ http://www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map