Skip Ribbon Commands
Skip to main content
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข่าว ก.ล.ต.
ข่าว ก.ล.ต.
คุณอยู่ที่ : หน้าแรก > ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับ ที่ 83 / 2555

วันอังคารที่ 04 กันยายน 2555


ก.ล.ต. กล่าวโทษนายสมชาย ชัยศรีชวาลา ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ และเปรียบเทียบปรับนางสาวชนินันท์ เหลืองเวคิน  และนายธนกร ฤทธิบันลือ เป็นจำนวนเงินรายละ 500,000 บาท ในฐานความผิดกรณีสร้างราคาหุ้นบริษัทเอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) (“AMC”)

สืบเนื่องจาก ก.ล.ต. ได้รับแจ้งจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าตรวจสอบพบสภาพการซื้อขายที่ผิดปกติของหุ้น AMC และจากการตรวจสอบเพิ่มเติมของ ก.ล.ต. พบพยานหลักฐานน่าเชื่อได้ว่า 

(1) ระหว่างวันที่ 13 กันยายน ถึง 16 พฤศจิกายน 2549 นายสมชาย ชัยศรีชวาลา ได้ตกลงหรือรู้เห็นร่วมกับนางสาวชนินันท์  เหลืองเวคิน (ซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการอาวุโสด้านหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์นครหลวงไทย จำกัด) ใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของนายสมชายและบุคคลหลายรายซื้อขายหุ้น AMC ในลักษณะอำพราง เพื่อให้บุคคลทั่วไปหลงผิดไปว่าหุ้นนั้นมีการซื้อขายกันมาก หรือราคาหุ้นนั้นเปลี่ยนแปลงไป และมีพฤติกรรมการซื้อขายในลักษณะต่อเนื่อง อันเป็นผลทำให้การซื้อหรือขายหุ้นนั้นผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เพื่อชักจูงให้บุคคลทั่วไปทำการซื้อขายหุ้นดังกล่าว  และ

(2) ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2549 ถึงวันที่ 19 มกราคม 2550  นายธนกร ฤทธิบันลือ ได้ใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลหลายรายซื้อขายหุ้น AMC ในลักษณะอำพรางเพื่อให้บุคคลทั่วไปหลงผิดไปว่าหุ้นนั้นมีการซื้อขายกันมาก หรือราคาหุ้นนั้นเปลี่ยนแปลงไป และมีพฤติกรรมการซื้อขายในลักษณะต่อเนื่อง อันเป็นผลทำให้การซื้อหรือขายหุ้นนั้นผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เพื่อชักจูงให้บุคคลทั่วไปทำการซื้อขายหุ้นดังกล่าว

ก.ล.ต. เห็นว่าการกระทำของนายสมชาย นางสาวชนินันท์ และนายธนกร เข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 243 (1) (2) และมาตรา 244 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่ง ก.ล.ต. ได้ให้โอกาสบุคคลทั้งสามพิจารณาเข้ารับการเปรียบเทียบปรับแล้ว แต่นายสมชายไม่ยินยอมเข้ารับการเปรียบเทียบ ก.ล.ต. จึงได้กล่าวโทษต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2555 ส่วนนางสาวชนินันท์และนายธนกรได้ยินยอมเข้ารับการเปรียบเทียบจากคณะกรรมการเปรียบเทียบ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555 โดยบุคคลทั้งสองถูกเปรียบเทียบปรับรายละ 500,000 บาท สำหรับในด้านการเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ก.ล.ต. จะได้ดำเนินการกับนางสาวชนินันท์ต่อไป


ข่าวฉบับนี้แสดงข้อมูล ณ วันที่ออกข่าวตามที่ระบุไว้ข้างต้น หากประสงค์จะดูข้อมูลสถานะปัจจุบันของเรื่อง โปรดดู ข้อมูลการกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ http://www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map