Skip Ribbon Commands
Skip to main content
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข่าว ก.ล.ต.
ข่าว ก.ล.ต.
คุณอยู่ที่ : หน้าแรก > ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับ ที่ 90 / 2553

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2553


ก.ล.ต. กล่าวโทษบริษัท คิวมี คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท ทีเอ็มบี ลิสซิ่ง จำกัด รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องอีก 6 ราย ได้แก่ (1) นายศันต์ศรุติ จันทร์ฉาย หรือนายเดี่ยว หรือนายศิรวิชญ์ เหมราช หรือนายสมนึก โพธิ์ศรี  (2) นายพินิจ รัตนจารุรัตน์  (3) นายชัยรัตน์ ฉันทภักดี  (4) นายอดิศักดิ์ แดงโกเมน  (5) นางประวีณา โสดาวงศ์  และ (6) นายวราคม หอมทวนลม ต่อกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.) ในกรณีการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับใบอนุญาต และฉ้อโกงประชาชน จนทำให้ผู้ลงทุนได้รับความเสียหายประมาณในเบื้องต้นจำนวน 13 ล้านบาท  ทั้งนี้ จากการตรวจสอบของ ก.ล.ต. ไม่พบว่าบริษัทมีความเกี่ยวข้องกับธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

สืบเนื่องจากการที่ ก.ล.ต. เข้าตรวจค้นสถานประกอบการของบริษัท คิวมี คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท ทีเอ็มบี ลิสซิ่ง จำกัด ซึ่งประกอบการอยู่ ณ อาคาร 253 ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  ตามที่มีผู้แจ้งเบาะแสว่าบริษัทดังกล่าวประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับใบอนุญาต

จากพยานหลักฐานที่พบจากการตรวจค้นและที่รวบรวมได้เพิ่มเติมพบว่า ในช่วงเดือนสิงหาคม 2552 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2553  บริษัท คิวมีฯ และบริษัท ทีเอ็มบี ลิสซิ่งฯ ได้แสดงตนต่อบุคคลทั่วไปว่าเป็นตัวแทนซื้อขายทองคำล่วงหน้า โดยมีการติดต่อ ชักชวน ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลการลงทุน และวิธีการคำนวณผลตอบแทน ในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ www.tmbleasing.co.th เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจว่า การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวสามารถทำกำไรได้โดยง่าย โดยได้ทำเป็นทางการค้าและได้รับผลตอบแทน ซึ่งมีผู้ลงทุนหลายรายหลงเชื่อและเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้ากับบริษัท คิวมีฯ และ บริษัท ทีเอ็มบี ลิสซิ่งฯ โดยบางรายหลงเชื่อมอบอำนาจให้พนักงานของบริษัทส่งคำสั่งซื้อขายแทนด้วย 

การกระทำดังกล่าวข้างต้นเข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 อีกทั้งการประกอบธุรกิจของ บ.คิวมีฯ และ บ.ทีเอ็มบีฯ ยังมีลักษณะที่เข้าข่ายเป็นการฉ้อโกงประชาชนตามมาตรา 343 แห่งประมวลกฎหมายอาญา กล่าวคือ มีการหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ และได้ไปซึ่งทรัพย์สินของผู้ลงทุนที่หลงเชื่อ โดยการอ้างว่าบริษัทเป็นตัวแทนของบริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่งซึ่งไม่ได้เป็นตัวแทนจริง และมีการสร้างภาพความเชื่อมั่นของบริษัทด้วยการใช้ชื่อที่คล้ายกับชื่อย่อของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ซึ่งแท้ที่จริงไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลย และแสดงทุนจดทะเบียนสูงถึง 20,000 ล้านบาท  นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้บริหารรายหนึ่งของบริษัทดังกล่าวถือบัตรประจำตัวประชาชนหลายใบภายใต้ชื่อต่าง ๆ กัน และใช้ในการติดต่อธุรกิจหรือทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวด้วย  ก.ล.ต. จึงได้ดำเนินการกล่าวโทษบริษัท คิวมีฯ และ บริษัท ทีเอ็มบี ลิสซิ่งฯ รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อ ปอศ. เพื่อสอบสวนดำเนินคดีกับบุคคลดังกล่าวต่อไป  ทั้งนี้ ผู้ลงทุนรายใดที่ได้รับความเสียหายจากการลงทุนกับบริษัท คิวมีฯ และบริษัท ทีเอ็มบี ลิสซิ่งฯ โปรดแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมไปยัง ปอศ. ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2237-1199

ก.ล.ต. ขอเตือนว่า ผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ขอให้เลือกลงทุนเฉพาะกับบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจอย่างถูกต้อง เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตได้ที่เว็บไซต์ของ ก.ล.ต.  “www.sec.or.th” หรือหากเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงสินค้าเกษตร ขอให้ตรวจสอบรายชื่อที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (ก.ส.ล.) www.aftc.or.th  และหากได้รับการติดต่อชักชวนจากบุคคลที่สงสัยว่าไม่ได้รับอนุญาต โปรดแจ้งเบาะแสมายังศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ก.ล.ต. โทร. 0-2263-6000 หรือ complain@sec.or.th  หรือ ก.ส.ล. ที่ enforcement@aftc.or.th  เพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไป


ข่าวฉบับนี้แสดงข้อมูล ณ วันที่ออกข่าวตามที่ระบุไว้ข้างต้น หากประสงค์จะดูข้อมูลสถานะปัจจุบันของเรื่อง โปรดดู ข้อมูลการกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ http://www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map