Sign In
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงิน > 500,000 บาท)
2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 18 กันยายน
ประกาศแผนยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 18 กันยายน
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 11 กันยายน (2)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 11 กันยายน (1)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 9 กันยายน
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 30 สิงหาคม
ประกาศแผนยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 30 สิงหาคม
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 22 สิงหาคม
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 13 สิงหาคม
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 24 กรกฎาคม
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 24 กรกฎาคม
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง 24 กรกฎาคม
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 5 กรกฎาคม
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1 กรกฎาคม
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 15 พฤษภาคม
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 7 พฤษภาคม
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 29 เมษายน
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 26 มีนาคม
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 11 มีนาคม
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม วันที่ 22 กุมภาพันธ์
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 12 กุมภาพันธ์
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 24 มกราคม
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 23 มกราคม
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 7 มกราคม
2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 20 ธันวาคม
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 6 ธันวาคม
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 29 พฤศจิกายน
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 27 พฤศจิกายน
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 15 พฤศจิกายน
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ ​​​​ 6 พฤศจิกายน
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ ​​​ 1 พฤศจิกายน
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 31 ตุลาคม
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 12 ตุลาคม
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 2 ตุลาคม
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่่ 17 กันยายน
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ ​​ 5 กันยายน
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 9 สิงหาคม
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 9 สิงหาคม
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ ​ 8 สิงหาคม
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 20 กรกฎาคม
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

​​​​​​​​​​​​​​​​ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ 0-2033-9971​​​