Sign In
รู้จัก ก.ล.ต.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​คณะกรรมการ ก.ล​​​.ต.


ruenvadee suwanmongkol 

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล

กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์​

 
​​ประวัติการศึกษา
 • ​​บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A) University of California at Berkeley, U.S.A.​

 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.) Harvard Law School, Cambri​dge, Massachusetts, U.S.A. 

 • เนติบัณฑิตไทย (นบท.) สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา​

 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย​


ตำแหน่งปัจจุบัน

 • ​กรรมการ คณะกรรมการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

 • กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ.ร.

 •  กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  

 • กรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

 • กรรมการ คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 • กรรมการ คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ

 • อ.ก.พ. วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

 • ที่ปรึกษา คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา

​ประวัติการ​ทำงาน​​

 • กรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ​

 • อธิบดีกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

 • อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม

 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และรองโฆษกกระทรวงยุติธรรม

 • รองผู้อำนวยการ สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

 • รองอธิบดี กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

 • ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  

 • ช่วยปฏิบัติราชการในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตภาครัฐ (สปท.) สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

 • ที่ปรึกษาเฉพาะด้านกฎหมาย (นิติกร 9 ชช) สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

 • ประธาน คณะทำงานศึกษาและยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับหลักประกันทางธุรกิจ ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 257/2560 เรื่องการแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาและยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับหลักประกันทางธุรกิจ  

 • กรรมการอิสระ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

 • กรรมการ คณะกรรมการสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ (International Union of Judicial Officers (UIHJ) 

 • เลขานุการและกรรมาธิการวิสามัญในคณะกรรมาธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .....

 • กรรมาธิการวิสามัญในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างกฎหมายฉบับต่าง ๆ ได้แก่ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 29) พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559 และพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561 และร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 • กรรมการ คณะกรรมการวิชาการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 • สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) (2535-2547)


 
​เกียรติประวัติ​​

​ ​

 • บุคคลตัวอย่าง “คนไทย ตื่นรู้สู้โกง" องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) 2561

 • สตรีนักบริหารดีเด่น สาขาสตรีผู้บริหารภาคราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 กระทรวงแรงงาน

 • สตรีผู้มีบุคลิกดีเด่น ปี 2559 สมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี

 • นักเรียนเก่าดีเด่น สมาคมนักเรียนเก่าราชินี ในพระบรมราชินูปถัมภ์  

 • รางวัลผู้นำองค์กรดิจิทัลดีเด่น 2020 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล​


 
​การ​อบรม​​

 ​

 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม รุ่นที่ 55 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

 • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 127/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • หลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 2 สถาบันพระปกเกล้า

 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 15 วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม

 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 25 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.)

 • หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง รุ่นที่ 5 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (นยปส.)

 • หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 2 สำนักงบประมาณ

 • หลักสูตรผู้บริหารงานกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 6 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 • หลักสูตรอบรมสำหรับผู้บริหารด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา (RoLD) และหลักสูตรนานาชาติสำหรับผู้นำรุ่นใหม่ด้านหลักนิติธรรมและนโยบาย รุ่นที่ 2 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแพ่งประเทศไทย

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง Future Economy & Inter GOVERNANCE (FEGO) รุ่นที่ 1 สถาบันเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 28 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน. 15) สถาบันวิทยาการพลังงาน​ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

​ฝ่ายงานเลขาธิการ

โทรศัพท์ 0-2033-9645