Sign In
โครงการจัดทำบทวิเคราะห์สำหรับผู้ลงทุน

​​​​​​​​​​​​​สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.") และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกันสนับสนุนเงินทุนให้แก่ “โครงการจัดทำบทวิเคราะห์สำหรับผู้ลงทุน" เพื่อส่งเสริมให้บริษัทหลักทรัพย์จัดทำบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยมีสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) เป็นผู้บริหารโครงการ รวมถึงการคัดเลือกและตรวจสอบคุณภาพของบทวิเคราะห์  ซึ่งโครงการมีเป้าหมายให้มีการจัดทำบทวิเคราะห์หลักทรัพย์จำนวน 100 บทวิเคราะห์ภายในระยะเวลา 3 ปี  (2562 - 2565)

ในปี 2562 มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการนี้จำนวน 38 หลักทรัพย์ ซึ่งจัดทำโดย บริษัทหลักทรัพย์จำนวน 13 แห่ง ดังนี้

หลักทรัพ​ย์จัดทำโดย
 • บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (S11)

 • บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  (OISHI)

 • บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)  (LOXLEY)

 • บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) (TWPC)

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) หรือ FSS

 • ​​​บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) (ASIAN)

 • บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)  (BGC)

 • บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) (RPH)

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KTBST

 • บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) (TIPCO)

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ CSG-CIMB

 • บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) (TFMAMA)

 • บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) (NYT)

 • บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) (MK)

 • บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) (TNH) * 

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด หรือ YUANTA

 • บริษัท ชโย จำกัด (มหาชน) (CHAYO)

 • บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (SCN)

 • บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) (HTC)

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) หรือ CNS 

 

 • บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) (EPCO)

 • บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) (AMA)

 • บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (FSMART)

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KGI

 

 • บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) (UTP) *

 • ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้น​เวนเจอร์ (GVREIT)

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด หรือ SCBS

 

 • ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า​อสังหาริมทรัพย์เหมราช (HREIT)

 • ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้ (TPRIME)

 • ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (WHART)

 • กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตัล รีเทล โกรท (CRYSTAL)

 • ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ (BOFFICE)

 • ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT)

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด หรือ DBSV

 

 • บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) (UTP) *

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) หรือ BLS

 • ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท (IMPACT)

 • บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) (HUMAN)

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด หรือ KTZ

 • บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) (TNH) * 

 • บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (PSTC) 

 • บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) (SKY)

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด หรือ GLOBEX

 • บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) (COTTO) 

 • บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) (PREB)

 • บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) (SISB)

 • กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF)

 • บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) (SUSCO)

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด หรือ TISCO

 • บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) (S)

 • บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) (AUCT)

 • บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) (BWG)

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด หรือ TNITY

​​* หลักทรัพย์ TNH และ UTP ยังไม่มี​บริษัทหลักทรัพย์รายใดจัดบทวิเคราะห์มาก่อน จึงสามารถจัดทำซ้ำได้

ที่มาของโครงการ

การมีข้อมูลหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพและเพียงพอเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับผู้ลงทุนเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน อย่างไรก็ดี พบว่าบทวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานที่มีอยู่ในปัจจุบันกระจุกตัวอยู่ในหุ้นขนาดใหญ่จำนวนประมาณ 300 บริษัท จากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งหมด 700 บริษัท หรือประมาณ 43% ของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด ส่งผลให้หุ้นอีกประมาณ 400 บริษัทไม่มีบทวิเคราะห์รองรับ  สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงร่วมมือกันสนับสนุนเงินทุนเพื่อให้สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนจัดทำโครงการจัดทำบทวิเคราะห์สำหรับผู้ลงทุน

รายละเอียดโครงการ

โครงการจัดทำบทวิเคราะห์สำหรับผู้ลงทุนเป็นการดำเนินงานโดยมีเป้าหมายให้มีการจัดทำบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ภายในระยะเวลา 3 ปี (2562 - 2565) เพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้ลงทุนและประชาชนทั่วไปที่สนใจ

ในปีแรกของโครงการ (ปี 2562) หลักทรัพย์ที่ได้รับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

1. เป็นหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตามราคาตลาด (market capitalization) ขั้นต่ำ 3,000 ล้านบาทขึ้นไป และไม่เป็นหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาดสูงสุด 100 อันดับแรก (non-SET 100) 

2. ไม่มีบริษัทหลักทรัพย์รายใดจัดทำบทวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานมาก่อน หรือมีไม่เกิน 1 ราย 

3. หลักทรัพย์จดทะเบียนไม่อยู่ระหว่างถูกตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย C (caution) ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

4. หลักทรัพย์จดทะเบียนไม่อยู่ระหว่างถูกตลาดหลักทรัพย์สั่งห้ามซื้อหรือขายเป็นการชั่วคราว โดยขึ้นเครื่องหมาย (SP) ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมโครงการสามารถเสนอเป็นหลักทรัพย์รายตัว หรือเสนอเป็น Theme ได้ โดย Theme ที่อยู่ในการพิจารณา ได้แก่

(1)  หลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนีหุ้นยั่งยืน (SETTHSI)

(2)  หลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนี SET Well-being (SETWB)

(3)  หลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนี SET CLMV Exposure

(4) หลักทรัพย์ Most Active 100 อันดับที่ยังไม่มีบริษัทหลักทรัพย์รายใดจัดทำบทวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานมาก่อน หรือมีไม่เกิน 1 ราย

(5)  หลักทรัพย์ปัจจัยพื้นฐานดีอื่น ๆ ของกิจการที่มีกำไรทางธุรกิจปกติ

ทั้งนี้ ในรอบปีแรก (ปี 2562 - 2563) จะมีการจัดทำบทวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานจำนวน 40 บทวิเคราะห์ และจะมีการอัพเดตบทวิเคราะห์ดังกล่าวทุกไตรมาส ซึ่งผู้ลงทุนสามารถเรียกดูบทวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานภายใต้โครงการได้ที่ 

>>>  <<<

 

ข้อความจำกัดความรับผิด (Disclaimer) :

1. การเชื่อมโยงเว็บไซต์นี้กับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเป็นเพียงการอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านเท่านั้น สำนักงาน ก.ล.ต. มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าในลักษณะใด ๆ กับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านั้น และสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์เหล่านั้น หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าชมเว็บไซต์เหล่านั้น

2. ข้อมูลบทวิเคราะห์ซึ่งปรากฏข้างต้น จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน บนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่เชื่อว่าหรือควรเชื่อว่ามีความน่าเชื่อถือ และ/หรือมีความถูกต้อง และถือเป็นลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทหลักทรัพย์ผู้จัดทำ โดย ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ปรากฏในข้อมูลบทวิเคราะห์แต่อย่างใด

3. ข้อมูลบทวิเคราะห์ซึ่งปรากฏข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน ได้ใช้ความพยายามอย่างดีที่จะนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง ทั้งนี้ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ซึ่งเกิดจากการกระทำ ละเว้นการกระทำ หรือ งดเว้นการกระทำ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลบทวิเคราะห์ที่มีการเผยแพร่นี้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการตัดสินใจลงทุน

4. ขอสงวนลิขสิทธิ์ในข้อมูลบทวิเคราะห์ซึ่งปรากฏข้างต้นนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ คัดลอก ดัดแปลง ทำซ้ำ นำออกแสดงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าด้วยวิธีการและ/หรือช่องทางใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน หรือบริษัทหลักทรัพย์ที่จัดทำข้อมูลบทวิเคราะห์นั้น ๆ

5. บริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมโครงการจะต้องใส่ชื่อ “โครงการจัดทำบทวิเคราะห์สำหรับผู้ลงทุน" ไว้ในข้อมูลบทวิเคราะห์ และต้องใส่ข้อความจำกัดความรับผิด (Disclaimer) ด้วย​

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายนโยบายผู้ประกอบธุรกิจ​

โทรศัพท์ 0 2033 9797