Sign In
กฎเกณฑ์

​​​​​​​​​การระดมทุน


การระดมทุนผ่านผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง


สรุปหลักเกณฑ์

เนื่องจากการระดมทุนแบบคราวด์ฟันดิงที่ให้หุ้นหรือหุ้นกู้เป็นสิ่งตอบแทน  ถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนรูปแบบ หนึ่ง จึงอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งกำกับดูแลโดย ก.ล.ต.  

อย่างไรก็ตาม การระดมทุนแบบคราวด์ฟันดิงที่เป็นช่องทางหนึ่งสำหรับบริษัท SME และ Startup ที่ยังอยู่ในช่วงเริ่มธุรกิจที่ยังมีความเสี่ยงสูง แต่ต้องการเงินทุนเพื่อเติบโตต่อไป การกำกับดูแลจึงต้องไม่สร้างภาระและต้นทุนแก่บริษัทมากเกินไป ในขณะเดียวกัน ยังคงคำนึงถึงกลไกการคุ้มครองผู้ลงทุนด้วย ก.ล.ต. จึงให้ความสำคัญกับประเด็น ดังนี้​1. การคัดกรองคุณสมบัติของบริษัทและการเปิดเผยข้อมูล 

ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการคัดกรองบริษัทคือ funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. โดยบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด ที่มีโครงการหรือแผนธุรกิจที่ชัดเจน สามารถระดมทุนโดยการเสนอขายผ่าน funding portal ดังกล่าวได้

    ● funding portal จะทำหน้าที่

         (1) คัดกรองบริษัทที่จะมาเสนอขาย โดยสอบทานความมีตัวตน และคุณสมบัติของผู้เสนอขายตามที่ประกาศกำหนด เพื่อสร้างมั่นใจแก่ผู้ลงทุนในระดับหนึ่ง

         (2) เปิดเผยข้อมูลการเสนอขาย และ

         (3) การให้ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงแก่ผู้ลงทุน (education)

    ● เพื่อให้บริการที่เหมาะสมแก่สมาชิก funding portal จะต้องจัดประเภทสมาชิก เป็น (1) ผู้ลงทุนรายบุคคล (retail investor) (2) ผู้ลงทุนที่ไม่ใช่รายบุคคล (non-retail investor) ได้แก่ ผู้ลงทุนรายสถาบัน venture capital, private equity trust และผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (qualified investor)​


2. การคุ้มครองผู้ลงทุน

เนื่องจากกิจการที่มาระดมทุนแบบ คราวด์ฟันดิงอยู่ในช่วงเริ่มต้น มีความเสี่ยงสูงที่อาจจะไม่ประสบความสำเร็จ จึงมีมาตรการคุ้มครองผู้ลงทุนตามความสามารถในการรับความเสี่ยง หรือความเข้าใจในการลงทุน ดังนี้

     (1) การจำกัดความเสียหายจากการลงทุน​


ประเภทผู้ลงทุน​​

วงเงินระดมทุน

จำนวนเงินลงทุน

(1) Retail investor

บริษัทสามารถระดมทุนจาก retail investor ได้ไม่เกิน 20 ล้านบาทในรอบ 12 เดือนแรก และวงเงินการระดมทุนรวมไม่เกิน 40 ล้านบาท (นับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้)

ลงทุนได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อ 1 บริษัท และมูลค่าเงินลงทุนรวมไม่เกิน 1 ล้าน บาทต่อปี (นับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้) 

(2) Non-retail investor

ไม่จำกัดวงเงิน

ไม่จำกัดวงเงิน

 

(2) การสร้างความเข้าใจความเสี่ยงในการลงทุน

เนื่องจากการลงทุนในคราวด์ฟันดิงจะมีความเสี่ยงแตกต่างจากการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนจึงต้องเข้าใจ และรับทราบความเสี่ยงก่อนลงทุน ผู้ลงทุนประเภท retail investor จะต้องผ่านแบบทดสอบความเข้าใจการลงทุน (knowledge test) ก่อนการลงทุน ส่วน non-retail สามารถจะทำแบบทดสอบหรือไม่ก็ได้ อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ลงทุนได้ทำแบบทดสอบ จะช่วยให้ผู้ลงทุนประเมินระดับการยอมรับความเสี่ยงของตนได้ก่อนตัดสินใจลงทุน เนื่องจากการระดมทุนแบบคราวด์ฟันดิง ก.ล.ต. ได้กำกับดูแลแบบผ่อนคลาย โดยผู้ลงทุนจะต้องดูแลตัวเองได้ระดับหนึ่ง​

 

3. การให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง (funding portal) ​

Funding portal เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการเป็นตัวกลางที่เชื่อมโยงระหว่างบริษัทและผู้ลงทุนและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับการระดมทุน ดังนั้น funding portal จึงต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยพิจารณาคุณสมบัติและความพร้อมของระบบงานที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

● เป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย

● มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง โดยจะต้องมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท

● กรรมการของบริษัทต้องไม่มีคุณลักษณะต้องห้าม

● มีระบบงานที่พร้อมจะประกอบธุรกิจตามที่ประกาศกำหนด เช่น ระบบตรวจสอบตัวตน คุณสมบัติ ทดสอบความเข้าใจการลงทุนของสมาชิก (knowledge test) ระบบการจัดการเก็บรักษาเงินค่าจองซื้อ และระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายจากผู้อื่น เป็นต้น

ทั้งนี้ สิ่งสำคัญสำหรับการระดมทุนแบบคราวด์ฟันดิงคือ การที่แต่ละฝ่ายเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเองได้อย่างดี เช่น funding portal ก็ต้องมีหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกบริษัทเพื่อนำเสนอแก่ผู้ลงทุน จนนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่น (trust) ส่วนผู้ลงทุนก็ต้องเข้าใจความเสี่ยงของการลงทุนเพื่อปกป้องความสูญเสียของตนเองที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงบริษัทที่สนใจระดมทุนก็จะต้องมีความตั้งใจในการนำเงินที่ระดมทุนได้ไปประกอบธุรกิจตามที่ได้เสนอแก่ผู้ลงทุน และยังต้องระลึกเสมอว่าเงินที่ได้จากการระดมทุนเป็นเงินของผู้อื่น จึงต้องใช้จ่ายด้วยความระมัดระวัง​


 

สรุปความแตกต่างของการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน (IPO) และการเสนอขายหุ้นด้วยวิธีคราวด์ฟันดิง 

 ​​

IPO

คราวด์ฟันดิง

ผู้เสนอขาย (issuer)

ธุรกิจในช่วงที่ mature ต้องการขยายกิจการ

ธุรกิจอยู่ในช่วงเริ่มต้นอยากได้เงินไม่มาก

มีระบบบัญชี การเปิดเผยข้อมูลได้มาตรฐาน

มีเพียงโครงการ หรือแผนธุรกิจ

ผู้พิจารณาคุณสมบัติ issuer

ก.ล.ต.

Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.

เกณฑ์พิจารณา

ตามเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี

อนุญาตทั่วไป

การเปิดเผยข้อมูล

ตาม พรบ.หลักทรัพย์ฯ

เพียงพอตามที่ FP กำหนด
(ตาม guideline ของ ก.ล.ต.)

  • ขณะขาย

  • หนังสือชี้ชวน

  • ข้อมูลบริษัท รายละเอียดโครงการ

  • ​รายงานการใช้เงิน

  • หลังขาย

  • แบบ 56-1 / งบการเงิน

  • ช่องทางการสื่อสารของ FP เช่น web board


ความเสี่ยงในการลงทุน

น้อยกว่า

มากกว่า และมีโอกาสสูญเงินทั้งจำนวน แต่ถ้าโครงการสำเร็จจะได้ผลตอบแทนหลายเท่า

สภาพคล่อง

มีตลาดรอง

อาจไม่มีตลาดรอง

เงินปันผล

จ่ายตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

จะจ่ายหรือไม่ก็ได้ตามที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท​ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

​ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยีทางการเงิน

โทรศัพท์ 0-2263-6047