Sign In
กฎเกณฑ์

​​​ผู้จัดการกองทุน/นักวิเคราะห์การลงทุน


ขั้นตอนการยื่นคำขอ


fundmanager1.png                ​​​

​​
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน 

โทรศัพท์ 0-2263-6076​ 

ฝ่ายกำกับธุรกิจตัวกลาง 

โทรศัพท์ 0-2263-6536​​